Høring om endring i forskrift om internasjonal person- og godstransport, samt kabotasje - endring av kabotasjereglene

Samferdselsdepartementet sender på høring forslag til endring i forskrift om person- og godstransport, samt kabotasje av 26. mars 2003 nr. 402. Høringsfrist er 12. april 2011.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.04.2011

Vår ref.: 09/345-ALJ

Vedlagt følger forslag til endring i forskrift om person- og godstransport, samt kabotasje av 26. mars 2003 nr. 402. Forslaget til endring av forskriften gjelder kabotasje innen godstransport. Forskriften er ment å gjelde fram til reglene om kabotasje i forordning (EF) nr. 1072/2009 artikkel 8 og 9 er implementert i norsk rett.

Bakgrunnen for forslaget er at man ønsker å motvirke uheldige konsekvenser av at norske regler over tid avviker fra EUs regler på området.

Fristen for å komme med uttalelse i saken er 12. april 2011.

Les høringsbrevet (pdf)

Likelydende brev er sendt:

Finansdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Vegdirektoratet
Konkurransetilsynet
Hovedorganisasjonen for handel og tjenester i Norge (HSH)
Landsorganisasjonen i Norge
NHO Transport
Norges Lastebileier-Forbund
Norsk Transportarbeiderforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon
Transportbrukernes Fellesorganisasjon
Yrkestrafikkforbundet

Til toppen