Høring om endringer i arbeidsmiljøloven bestemmelse om midlertidig ansettelse - tilkallingsavtaler mv

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.10.2009

Vår ref.: 200804809-/RYA

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender med dette to spørsmål om endring av arbeidsmiljølovens bestemmelse om midlertidig ansettelse på alminnelig høring, med svarfrist 17. oktober 2009.  

Hele høringsbrevet (pdf) 

 

Høringsinstanser

 
Barne- og likestillingsdepartementet
Finansdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Kunnskapsdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Kultur- og kirkedepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Miljøverndepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
Statens Helsetilsyn
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Regjeringsadvokaten
Arbeidsforskningsinstituttet AS
Arbeidsretten
Direktoratet for arbeidstilsynet
Petroleumstilsynet
Riksmeklingsmannen
Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI
Landsorganisasjonen i Norge
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Akademikerne
Unio
Arbeidssøkerforbundet
Luftfartens Funksjonærforening
Lederne
NITO
Norges Farmaceutiske Forening
Norsk Flygerforbund
Norsk Flygelederforening (NFF)
Norsk Flytekniker Organisasjon
ALT
Norsk Journalistlag
Norsk Kabinforening
Norsk Sjøoffisersforbund
Norsk Skuespillerforbund
Norske Meierifolks Landsforening
Olje- og energikartellet 
Den norske jordmorforening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening
Finansnæringens arbeidsgiverforening
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Landbrukets Arbeidsgiverforening
Maskinentreprenørenes Forbund
Norges Apotekerforening
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Norges Rederiforbund
Norges Taxiforbund
SAMFO
Bedriftsforbundet
Arbeidersamvirkenes Landsforening
KA
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Norsk Landbrukssamvirke
Norges Bondelag
Coop NKL BA
Norges Skogeierforbund
Norsk bonde- og småbrukarlag
Norsk Skogbruksforening
Norske Boligbyggelags Landsforbund A/L
Sparebankforeningen i Norge
KS
Norges Kommunerevisorforbund
Oslo kommune v/finansdirektøren
Arbeidsmiljøsenteret
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon                                                  
Norges Handikapforbund
Norges Kvinne- og Familieforbund
Norsk Kvinnesaksforening
Norsk sosiologforening
Norske film- og TV-Produsenters Forening
Sjøfartsdirektoratet
Velferdsalliansen
AOF Norge
Den Norske Advokatforening
Info Tjenester AS
JURK
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Rådet for funksjonshemmede
Statens seniorråd
Senter for seniorpolitikk
Helse Nord RHF
Helse Midt-Norge RHF
Helse Vest RHF
Helse Sør RHF
Helse Øst RHF
Norske Reindriftssamers Landsforbund
Norske Samers Riksforbund
Sametinget
Samenes Landsforbund
Forskningstiftelsen FAFO
Samfunns- og næringslivsforskning
Institutt for Samfunnsforskning
Nordlandsforskning
RF Rogalandsforskning
Universitetet i Oslo
v/universitetsdirektøren
Universitetet i Bergen
Universitetet i Tromsø
HR Norge