Høring — om endringer i forskrift om årsregnskap m.m. for verdipapirforetak

Resultat: Endringsforskrift 21. februar 2006 om årsregnskap for verdipapirforetak og endringsforskrift 21.februar 2006 om årsregnskap for inkassovirksomhet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 29. januar 2006
  • Høringssvar blir fortløpende publisert

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

05/4175 FM GK

21.12.2005

Høring – om endringer i forskrift om årsregnskap m.m. for verdipapirforetak

Departementet viser til at Kredittilsynet i brev av 20. desember 2005 har oversendt høringsnotat med forslag til endringer i forskrift av 23. august 1999 nr. 959 om årsregnskap m.m. for verdipapirforetak.

Kredittilsynet foreslår i høringsnotatet endringer i årsregnskapsforskriften for verdipapirforetak tilsvarende forslaget for banker og forsikringsselskaper slik det fremkommer av høringsnotatet av 31. oktober 2005, og som departementet sendte på høring 11. november 2005. Videre foreslås det at filialer av utenlandske verdipapirforetak skal underlegges årsregnskapsforskriften for verdipapirforetak tilsvarende det som er foreslått for filialer av utenlandske finansinstitusjoner, jf. høringsnotat av 31. oktober 2005. Kredittilsynet foreslår i tillegg at også forvaltningsselskaper med tillatelse til å yte aktiv forvaltning underlegges årsregnskapsforskriften for verdipapirforetak.

I tillegg til forslag til endringer i årsregnskapsforskriften for verdipapirforetak, foreslår Kredittilsynet en teknisk justering av årsregnskapsforskriften for inkassoforetak som følge av innføringen av IFRS-forordningen i norsk rett. Regnskapsloven § 3-1 nytt tredje ledd angir hvilke bestemmelser i regnskapsloven som ikke skal gjelde ved utarbeidelse av regnskap etter IFRS-forordningens system. Kredittilsynet anser at årsregnskapsforskriftens krav til noteopplysninger om klientmidler, jf. forskriftens § 4-3, ligger utenfor IFRS-forordningens virkeområde. Kredittilsynet foreslår derfor at det inntas en ny bestemmelse i forskriften som klargjør at denne bestemmelsen også skal gjelde foretak som avlegger regnskap etter regnskapsloven § 3-9.

Forslag til ny 1-3 lyder:

§ 1-3 Regnskap utarbeidet etter regnskapsloven § 3-9

For konsernregnskap eller selskapsregnskapet utarbeidet i samsvar med regnskapsloven § 3-9, gjelder kun § 4-3 i denne forskrift.

Departementet gjør spesielt oppmerksom på at enkelte av endringsforslagene foreslås gitt med virkning for regnskapsåret 2005, jf. endringer årsregnskapsforskriften for verdipapirforetak §§ 2-2, 3-1, 5-3 og 5-8 og forslag til § 1-3 i årsregnskapsforskriften for inkassoforetak.

Departementet ber om uttalelser til de forhold og forslag Kredittilsynet tar opp i sitt høringsnotat så raskt som mulig og senest 29. januar 2006. Høringsuttalelser bes også oversendt i elektronisk form til postmottak@finans.dep.no. Kort høringsfrist er nødvendig for å muliggjøre tilpasninger til endringer i regnskapsloven fra regnskapsåret 2005.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Espen D. Knudsen
underdirektør

Nærings- og handelsdepartementet
Aksjonærforeningen i Norge
Brønnøysundregistrene
De selvstendige kommunale pensjonskasser (DSKP)
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Folketrygdfondet
Handels- og Servicenæringenes Hovedorganisasjon
International Maritime Exchange ASA (IMAREX)
Konkurransetilsynet
Nord Pool ASA
Nordic Association of Energy Traders (NAET)
Nordisk Energimeglerforbund (NEBA)
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Fondsmeglerforbund
Norsk Investorforum
Norsk Kraftforvalterforening
Norsk Tillitsmann ASA
Norsk Venture
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
Norske Pensjonskassers Forening
NOS Clearing ASA
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Revisjonssjefkretsen
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk sentralbyrå
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen
ØKOKRIM
Økonomiforbundet

Til toppen