Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring om forsendelse og salg av legemidler over Internett

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette forslag til endringer i apotekforskriften, forskrift om legemidler fra apotek og forskrift om omsetning av reseptfrie legemidler på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.11.2015

Vår ref.: 15/3146

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette forslag til endringer i apotekforskriften, forskrift om legemidler fra apotek og forskrift om omsetning av reseptfrie legemidler på høring.

Høringsnotatets hovedinnhold
Forslaget innebærer at begrensningene i apotekenes adgang til å sende reseptpliktige legemidler oppheves. Samtidig foreslås forskriftsendringer for å sikre god pasientinformasjon og sikker forsendelse av legemidler. Det foreslås videre endringer i ordningen for refusjon av fraktutgifter for legemidler. Det foreslås også forskriftsendringer som åpner for forsendelse og internettsalg med legemidler fra LUA-utsalg (legemidler utenom apotek).

Ny løsning for høringssvar
Departementet har innført en ny løsning for høringsuttalelser. Høringsuttalelser kan avgis digitalt på våre nettsider. Høringsinstanser kan registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg. Alle kan avgi høringsuttalelse. Alle uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert.

Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomhet, medlemmer eller lignende.

Høringsfrist
Frist for høringsuttalelser er 16. november 2015.

Eventuelle spørsmål i anledning høringen kan rettes til Tor Ivar Kanestrøm på e-post [email protected] eller telefon 970 79 732.

Med vennlig hilsen                                                           

Jan Berg (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                          Tor Ivar Kanestrøm
                                                                                          seniorrådgiver

Alliance Boots
Apotek 1 Gruppen AS
Apotekforeningen
Apotekgruppen
Barneombudet
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Farmasiforbundet
Finansdepartementet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Helsedirektoratet
HERO/Avdeling for helseledelse og helseøkonomi
Justis- og beredskapsdepartementet
Komplett Services AS
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kommunenes sentralforbund (KS)
Konkurransetilsynet
Landets regionale helseforetak
Landets pasientombud
Legemiddelindustrien (LMI)
Legemiddelgrossistforeningen
Legemiddelinnkjøpssamarbeidet (LIS)
Legemiddelparallellimportørforeningen
LFH – Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi
Mattilsynet
Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI)
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Norges Farmaceutiske Forening
Norsk Industriforening for Generiske Legemidler (NIGeL)
Norsk Medisinaldepot AS
Norsk Pasientforening
Norske Sykehusfarmasøyters Forening
NTNU, Det medisinske fakultet
Nærings- og fiskeridepartementet
Program for helseøkonomi i Bergen
SINTEF
Sjukehusapoteka Vest HF
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Statens strålevern
Sykehusapotekene HF
Sykehusapotekene i Midt-Norge HF
Sykehusapoteket Nord HF Universitetet i Bergen, Det medisinsk-odontologiske fakultet
Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet
Universitetet i Oslo, Farmasøytisk institutt
Universitetet i Oslo, Institutt for farmakoterapi
Universitetet i Tromsø, Det helsevitenskapelige fakultet
Virke