Høring om forslag til endring i vaktvirksomhetsforskriften - forlengelse av frist for regodkjenning av vektere

Justis- og beredskapsdepartementet sender forslag til endring i vaktvirksomhetsforskriften § 11 på begrenset høring. Bakgrunnen for forslaget er at det har oppstått store utfordringer knyttet til den praktiske gjennomføringen av regodkjenning av vektere med bestått eksamen eller regodkjenningsprøve før 1. januar 2018 blant annet grunnet koronapandemien. Regodkjenning av disse vekterne må etter dagens regelverk være gjennomført innen 1. januar 2022. Det foreslås at fristen for regodkjenning av vektere med bestått eksamen eller regodkjenningsprøve før 1. januar 2018 forlenges til 31. desember 2022.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 30.04.2021

Vår ref.: 21/986

Høring om forslag til endring i vaktvirksomhetsforskriften - forlengelse av frist for regodkjenning av vektere

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette forslag til endring i vaktvirksomhetsforskriften § 11 på begrenset høring.

Bakgrunnen for forslaget er at det har oppstått store utfordringer knyttet til den praktiske gjennomføringen av regodkjenning av vektere med bestått eksamen eller regodkjenningsprøve før 1. januar 2018 blant annet grunnet koronapandemien. Regodkjenning av disse vekterne må etter dagens regelverk være gjennomført innen 1. januar 2022. Det foreslås at fristen for regodkjenning av vektere med bestått eksamen eller regodkjenningsprøve før 1. januar 2018 forlenges til 31. desember 2022.

Høringsfristen er satt til 30. april 2021. Med bakgrunn i behovet for en rask avklaring og endring av forskriften er høringsfristen forkortet.

Departementet ber høringsinstansene vurdere om det er behov for å forelegge høringsbrevet for eventuelle berørte underliggende virksomheter. Høringene er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Med hilsen

Liv Christina Houck Egseth
konst. avdelingsdirektør

Grethe Kleivan
avdelingsdirektør

Departementene

Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Luftfartstilsynet
Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Norges Bank
Politidirektoratet
Regelrådet
Sametinget
Sysselmannen på Svalbard
Tolletaten

Hovedorganisasjonen Virke
KS - Kommunesektorens organisasjon
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
NHO Service og Handel
Norges idrettsforbund
Norsk Arbeidsmandsforbund
Norsk Sikkerhetsforening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon
Næringslivets Sikkerhetsråd
Parat
Politiets Fellesforbund
PSS Securitas