Høring om ny prosessordning i sikkerhetssaker etter utlendingsloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.01.2013

Vår ref.: 12/8242 - SBO

Høring om ny prosessordning i sikkerhetssaker etter utlendingsloven

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et forslag til nye prosessregler for utlendingssaker om oppholdstillatelse og utvisning mv. som berører grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn (sikkerhetssaker). Forslaget innebærer en rekke endringer i utlendingsloven, herunder opprettelsen av et eget kapittel om slike saker. Formålet er i første rekke å legge bedre til rette for håndtering av saker som omfatter gradert materiale, både ved forvaltningsbehandlingen og ved domstolsbehandlingen.

Dagens norske regelverk sikrer ikke i tilstrekkelig grad at man kan ivareta muligheten for både konfidensialitet og kontradiksjon i sikkerhetssaker som omfatter gradert materiale. Det er i dag begrensede muligheter til å fremlegge slikt materiale for domstolen. Det kan dermed oppstå en situasjon der utlendingsmyndighetene ikke kan dokumentere at det foreligger en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser, til tross for at man sitter med opplysninger som viser at dette er tilfellet. Et sentralt forslag er derfor at det bør etableres en ordning med en særskilt sikkerhetsklarert advokat som skal representere utlendingens interesser ved rettens behandling av gradert informasjon. Konkret vil ordningen innebære at Kongen kan samtykke i at bevis som ellers ville være unntatt fra fremleggelse etter tvisteloven, kan gjøres kjent for retten og for den særskilte advokaten.

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Vi ber høringsinstansene vurdere om forslaget også bør forelegges underliggende organer mv. som ikke er oppført på lista. Høringsbrevet er også tilgjengelig elektronisk på regjeringen.no/jd.

Høringsfristen er 28. januar 2013.

Merknader til forslaget bes sendt Justis- og beredskapsdepartementet, Innvandringsavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo. Det er ønskelig at merknadene også sendes elektronisk i Word-format (ikke som PDF-fil) til anette.tandberg@jd.dep.no og kenneth.baklund@jd.dep.no.

Spørsmål kan rettes til ovennevnte e-postadresser, eller på tlf. 22 24 52 04 (rådgiver Sigurd Bordvik), 22 24 86 64 (seniorrådgiver Monica Terjesen), 22 24 55 08 (seniorrådgiver Anette Tandberg) eller 22 24 71 77 (fagdirektør Kenneth A. Baklund).

 

Med hilsen
Birgitte Ege  (e.f.)
fung. ekspedisjonssjef

Kenneth A. Baklund
fagdirektør

 

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)
 • Barneombudet
 • Datatilsynet
 • Departementene
 • Domstolsadministrasjonen
 • Fylkesmennene
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • NID – Nasjonalt identitets- og dokumentasjonssenter
 • Norad
 • Politidirektoratet (POD)
 • Politiets Sikkerhetstjeneste (PST)
 • Regjeringsadvokaten
 • Riksadvokaten
 • Språkrådet
 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen
 • Universitetene
 • Utlendingsdirektoratet (UDI)
 • Utlendingsnemnda (UNE)
 • Økokrim

 

 • Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • KS – Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

 

 • Advokatforeningen
 • Akademikerne
 • Fagforbundet
 • Den norske dommerforening
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Norsk Tjenestemannslag (NTL)
 • Norges Juristforbund
 • Politiets Fellesforbund
 • Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

 

 • Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid
 • Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)
 • KIM – Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene
 • NOAS – Norsk organisasjon for asylsøkere
 • Norsk Innvandrerforum
 • Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)
 • Vergeforeningen

 

 • Bispedømmene (11 stykker)
 • Den norske kirke – Kirkerådet
 • Islamsk Råd
 • Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)
 • Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

 

 • Amnesty International Norge
 • Antirasistisk Senter
 • Flyktninghjelpen
 • Helsingforskomiteen
 • Human Rights Service (HRS)
 • IOM – International Organization for Migration
  Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
 • MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner
 • Norsk Folkehjelp
 • OMOD – Organisasjonen mot offentlig diskriminering
 • Redd Barna
 • PRESS – Redd Barna Ungdom
 • Røde Kors
 • Seniorsaken
 • SOS Rasisme
 • UNHCR Stockholm

 

 • Arbeiderpartiet
 • Det liberale folkepartiet
 • Demokratene
 • Fremskrittspartiet
 • Høyre
 • Kristelig Folkeparti
 • Kystpartiet
 • Miljøpartiet De grønne
 • Norges Kommunistiske Parti
 • Pensjonistpartiet
 • Rødt
 • Senterpartiet
 • Sosialistisk Venstreparti
 • Venstre

 

 • Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK)
 • Juss-Buss
 • Jussformidlingen
 • Kontoret for fri rettshjelp
 • Rettspolitisk forening
 • Norsk senter for menneskerettigheter (SMR)

Til toppen