Høring - forslag om et eget kapittel i den nye straffeloven om terrorhandlinger og terrorrelaterte handlinger og spørsmål om ratifikasjon av Europarådets konvensjon om forebygging av terrorisme

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Høringsfrist 16. juli 2007

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.07.2007