Høring - forslag om et eget kapittel i den nye straffeloven om terrorhandlinger og terrorrelaterte handlinger og spørsmål om ratifikasjon av Europarådets konvensjon om forebygging av terrorisme

Høringsfrist 16. juli 2007

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.07.2007

Vår ref.: 2007/00674 ES KES/HKE/bj

Høring - Forslag om et eget kapittel i den nye straffeloven om terrorhandlinger og terrorrelaterte handlinger og spørsmål om ratifikasjon av Europarådets konvensjon om forebygging av terrorisme

Som ledd i arbeidet med den spesielle delen i den nye straffeloven, sender Justisdepartementet med dette på høring et forslag om et eget kapittel om
terrorhandlinger og terrorrelaterte handlinger, se vedlagte høringsnotat. Høringen
gjelder videre spørsmålet om ratifikasjon av Europarådets konvensjon 16. mai 2005 om forebygging av terrorisme.

Hovedinnholdet i forslaget går frem av høringsnotatet punkt 1. Forslaget innebærer bare en beskjeden grad av nykriminalisering og gjelder i hovedsak handlinger som vil kunne rammes etter eksisterende straffebestemmelser, eventuelt som straffbar medvirkning eller forsøk på dette.

Departementet ber om høringsinstansenes syn på forslagene i høringsnotatet. Høringsfristen er 16. juli 2007. Av hensyn til fremdriften i arbeidet kan fristutsettelse ikke påregnes. Høringsuttalelser sendes til Justisdepartementet, Lovavdelingen, postboks 8005 Dep, 0030 Oslo. Vi ber om å få høringssvarene elektronisk (eventuelt på diskett) i tillegg til i ordinært brev. E-post kan sendes til hilde.ellingsen@jd.dep.no
 
Listen over adressatene for dette brevet er vedlagt.

Departementet ber høringsinstansene vurdere om det er behov for å forelegge høringsbrevet for eventuelle underliggende instanser som ikke er oppført på listen over høringsinstanser.

Flere eksemplarer av høringsbrevet og høringsnotatet kan fås ved henvendelse til Lovavdelingen på telefon 22 24 53 99 eller 22 24 53 61.

Med hilsen

Inge Lorange Backer
ekspedisjonssjef

Knut Erik Sæther
avdelingsdirektør

HØRINGSINSTANSENE
Departementene
Høyesterett
Lagmannsrettene
Tingrettene i Oslo, Bergen og Trondheim
Domstoladministrasjonen
Generaladvokaten
Forsvarets overkommando
Riksadvokaten
Statsadvokatene
Regjeringsadvokaten
Politidirektoratet (POD)
Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
Den sentrale enhet for etterforskning og påtale av økonomisk kriminalitet og
miljøkriminalitet (ØKOKRIM)
Stortingets Kontrollutvalg (EOS-utvalget)
Datatilsynet
Utlendingsdirektoratet

Amnesty International Norge
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Den norske Helsingforskomité
Det juridiske fakultet i Oslo, Bergen og Tromsø
Finansnæringens Hovedorganisasjon
FN-sambandet
Forsvarergruppen av 1977
Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)
Institutt for Fredsforskning (PRIO)
Kredittilsynet
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Likestillings- og diskrimineringsombudet
NGO-forum for menneskerettigheter
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Norges Juristforbund
Norsk forening for kriminalreform (KROM)
Norsk Presseforbund
Norsk Redaktørforening
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk Utenrikspolitisk Iinstitutt (NUPI)
Politiets Fellesforbund
Politiembetsmennenes landsforening
Sparebankforeningen i Norge
Statsadvokatenes forening
Rettspolitisk forening

Til toppen