Høring - tildeling av frekvenser i 800 MHz-båndet

Høring - tildeling av frekvenser i 800 MHz-båndet. Frist: 5. juni 2011 (forlenget frist).

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 05.06.2011

Høring - tildeling av frekvenser i 800 MHz-båndet.

Vår ref.: 09/2492- JKF

Tildeling av 800 MHz-båndet - høring

Samferdselsdepartementet legger med dette frem et høringsdokument med forslag og spørsmålsstillinger knyttet til hvordan frekvensbåndet 790-862 MHz (800 MHz-båndet) kan tildeles i Norge. Regjeringen har tidligere bestemt at 800 MHz-båndet skal brukes til moderne mobilkommunikasjonstjenester og mobilt bredbånd i hele landet.

Høringsdokumentet omfatter spørsmål og forslag knyttet til bruk av dekningskrav, frekvenstak, frekvensplan, tekniske vilkår, tildelingsmetode med mer. I høringsnotatet berøres i tillegg spørsmål knyttet til disponering og tildeling av ressurser i frekvensbåndene omkring 900 og 1800 MHz, herunder i hvilken grad tildeling av ressurser i disse to frekvensbåndene bør ses i sammenheng med auksjonen av 800 MHz-båndet.

Høringen er lagt ut på Samferdselsdepartementets hjemmeside på regjeringens portal http://www.regjeringen.no.

Merknader til høringsdokumentet sendes til postmottak@sd.dep.no innen
20. mai 2011.

Myndighetene vil ta endelig stilling til utforming av tidelingsvilkår og auksjonsregler etter at høringssvarene er vurdert. Det understrekes i denne forbindelse at selv om høringsdokumentet inneholder en rekke konkrete forslag til fremgangsmåte, vil det være aktuelt å kunne gjøre forandringer og velge andre fremgangsmåter, ikke minst på bakgrunn av de merknader som fremkommer i høringen.

Departementet ber høringsinstansene vurdere behovet for å forelegge høringsnotatet for eventuelle underliggende organer. Andre instanser enn de som står oppført på høringslisten kan også uttale seg.

Samferdselsdepartementet legger opp til at høringssvarene offentliggjøres på departementets hjemmesider og ber høringsinstansene om å utforme svarene slik at de kan offentliggjøres. I den grad et høringssvar skulle inneholde opplysninger som etter høringsinstansens vurdering ikke skal være offentlig kjent, ber departementet at dette fremgår klart og tydelig i svaret som gis.

Eventuelle spørsmål kan merkes ”800 MHz” og sendes til postmottak@sd.dep.no eller rettes til Karin Skyllingstad (tlf. 22 24 83 89) eller Jarl K. Fjerdingby (tlf. 22 24 82 53).


Med hilsen


Jørn Ringlund e.f.        Jarl Fjerdingby

Høringsbrevet som pdf

Høringsnotat (pdf)

 

Høringsinstanser:

Departementene

Abelia
ACN Norge AS
Agder Energi
Akademikerne
Alcatel Norway AS
Arbeidgiverforeningen Spekter
BKK AS
Broadnet Norge AS
Brukerklagenemda
Canal Digital
Chess Communications
Cisco Systems Norge
Datatilsynet
Deltasenteret 
Den Norske Advokatforening
Den Norske Dataforening
Den Norske Fagpresses Forening
Direct Connect AS
Domstoladministrasjonen
Eforum
Eidsiva Bredbånd AS
Elektronikkforbundet
El-og IT forbundet
Eltel Networks AS
Eniro Norge AS
Enivest AS
Ericsson AS
Fagpressens Informasjonskontor
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forsvarets Forskningsinstitutt
Forsvarets tele- og datatjeneste
Funksjonshemmedes Fellesforbund
GET
Hafslund Telecom
Hi3G Access Norway AS
Hovdeorganisasjonen for handels- og tjeneste-Norge (HSH)
Huseiernes Landsforening
IBM Norge AS
Ice Norge AS
IKT-Norge
Informasjonsteknologiens Forening
Inquam Norway AS
Institutt for Medier og Kommunikasjon
Institutt for Rettsinformatikk
Intelecom Group AS
Jernbaneverket
Kabel Norge
Kommunenes Sentralforbund (KS)
Konkurransetilsynet
KRIPOS
Landsorganisasjonen Norge (LO)
Last Mile Communications
Lebara AS
LOS bynett AS
Lyse Tele AS
Maritime Communications Partners AS
Mediebedriftenes Landsforening
Mesta
Microsoft Norge
Mobile Norway AS
MTU Nett AS
Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM)
NBBL
Nei til EU
NELFO
NEMKO
Nera Networks AS
Network Computing Spectrum AS
Network Norway
Newphone Norge AS
NextGenTel AS
NextNet AS
Nokia Norge
Nordisk Mobiltelefon Norge AS
Norges Hovedorganisasjon
Norge Hytteforbund
Norges ingeniør- og teknologorganisasjon
Norges Jeger og Fiskeforbund
Norges Naturvernforbund
Norges Pensjonistforbund
Norges Røde Kors
Norges Televisjon
Norkring Telenor Broadcast
Norsk Forening for Jus og EDB
Norsk Handikapforbund
Norsk Lokalradioforbund
Norsk Radio Relæ Liga (NRRL)
Norsk Rikskringkasting
Norsk Romsenter
Norsk Senter for Informasjonssikring (NorSIS)
Norsk Teknologi
Norsk tele- og informasjonsbrukerforening (NORTIB)
NTE Bredbånd AS
NTNU
Næringslivets Hovedorganisasjon
Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon
Næringslivets Sikkerhetsråd
One Call AS
Orange Business Norway AS
Orkla ASA
P4 Norge
Politiets data- og materielltjeneste
Post- og teletilsynet
Posten Norge AS
Powertech Information Systems AS
Relacom
RiksTV AS
Satel Norge AS
Schibsted ASA
Siemens AS
Sikringsradioen
Sivilombudsmannen
Statens Vegvesen
Statnett
StatoilHydro
Sønnico
Tafjord Mimer AS
Talkmore AS
TampNett AS
TDC AS
Tekna
Tele2 Norge AS
Teleforum
Telenor
Teleplan AS
Teletopia AS
TeliaSonera Norge AS
Telio Telecom AS
TV2 AS
TV3 AS
TVNorge AS
UNINETT
Ventelo
Verizon Norway AS
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Til toppen