Høring om Tildeling i Forhåndsdefinerte Områder 2019 (TFO 2019)

Status: Under behandling

Høringsfrist: 30.04.2019

Vår ref.: 19/326

Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) er en av to likestilte konsesjonsrunder på norsk kontinentalsokkel. Gjennom TFO-konsesjonsrundene tildeles utvinningstillatelser i de geologisk mest kjente deler av norsk kontinentalsokkel.

TFO-ordningen er en årlig konsesjonsrunde i modent areal på norsk sokkel. Regjeringens politikk er å holde et forutsigbart og høyt tempo for tildeling av nye områder for petroleumsvirksomhet. For å legge til rette for god ressursforvaltning er det viktig med utvidelse av TFO-området etter hvert som områder blir mer modne.

TFO-konsesjonsrunder starter med at det foretas en vurdering av utvidelse av TFO-området. Olje- og energidepartementets forslag sendes ut på offentlig høring. Ut fra petroleumsfaglige vurderinger foreslås det for TFO 2019 å utvide området i Nordsjøen med blokkene:

 • 26/3, 6, 9, 12
 • 31/12

I Norskehavet foreslås TFO-området utvidet med blokkene:

 • 6201/1, 2, 3, 4, 5, 6
 • 6202/1, 2, 3, 4, 5, 6
 • 6302/1, 4, 7, 10
 • 6402/10
 • 6403/1, 2, 4, 5, 7, 8
 • 6503/1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11
 • 6603/4, 5, 7, 8, 10, 11

I Barentshavet foreslås TFO-området utvidet med blokkene:

 • 7117/1, 2, 3
 • 7118/1, 2, 3
 • 7127/1, 2
 • 7217/5, 6, 8, 11
 • 7227/9, 10, 11, 12
 • 7228/3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
 • 7229/1, 2, 3, 4, 5, 6
 • 7230/1, 2, 3, 4, 5, 6
 • 7231/4
 • 7325/8, 9, 11, 12
 • 7326/10
 • 7329/10, 11, 12
 • 7330/10, 11, 12

Vedlagt er kart over eksisterende TFO-område, samt departementets forslag til utvidelse i forbindelse med TFO 2019.

Konsesjonsrunden gjennomføres i tråd med de arealmessige rammer Stortinget har fastsatt. I høringsrunden bes det kun om innspill knyttet til om hvorvidt det er tilkommet ny, vesentlig informasjon som er relevant for beslutningen om hvor det kan være petroleumsaktivitet etter at den relevante forvaltningsplan ble behandlet, jf. Meld. St. 28 (2010-2011).

Eventuell ny, vesentlig informasjon vil inngå i beslutningsgrunnlaget når utlysningen av TFO 2019 skal avgjøres.

Kommentarer må være Olje- og energidepartementet i hende innen 30. april 2019.

Med hilsen

 

Gunnar Hognestad (e.f.)

avdelingsdirektør                                         Anbjørn Norenes                     

                                                                        seniorrådgiver     

Kart over TFO-område:

Barentshavet.pdf

Nordsjøen.pdf

Norskehavet.pdf

 

Aker BP ASA

Akershus fylkeskommune

Akvaplan-niva AS

Arbeids- og sosialdepartementet

AS Norske Shell

Aust-Agder fylkeskommune

Barne- og likestillingsdepartementet

Buskerud fylkeskommune

CapeOmega AS

Capricorn Norge AS

Chrysaor Norge AS

Concedo ASA

ConocoPhillips Skandinavia AS

DEA E&P Norge AS

DNO Norge AS

Dyas Norge AS

Edison Norge AS

Equinor Energy AS

ExxonMobil Exploration and Production Norway AS

Fagforbundet

Faroe Petroleum Norge AS

Fellesforbundet

Finansdepartementet

Finnmark fylkeskommune - Finnmarkku fylkagielda

Fiskebåt

Fiskeridirektoratet

Forsvarsdepartementet

Framtiden i våre hender

Greenpeace Norge

Havforskningsinstituttet

Hedmark fylkeskommune

Helse- og omsorgsdepartementet

Hordaland fylkeskommune

Idemitsu Petroleum Norge AS

Industri Energi

Ineos E&P Norge AS

INPEX Norge AS

International Research Institute of Stavanger AS - IRIS

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

KUFPEC Norway AS

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Kystverket

Landbruks- og matdepartementet

Landsorganisasjonen i Norge

Lime Petroleum AS

Lotos Exploration & Production Norge AS

LUKOIL Overseas North Shelf AS

Lundin Norway AS

M Vest Energy AS

Miljødirektoratet

Miljøstiftelsen Bellona

Mime Petroleum AS

MOL Norge AS

Møre og Romsdal fylkeskommune

Natur og Ungdom

Naturvernforbundet

Neptune Energy Norge AS

Nordland fylkeskommune

Norges Fiskarlag

Norges geologiske undersøkelse

Norges kystfiskarlag

Norges Miljøvernforbund

Norges rederiforbund

Norsk Industri

Norsk institutt for luftforskning

Norsk institutt for vannforskning - NIVA

Norsk olje og gass

Norsk ornitologisk forening

Norsk Polarinstitutt

Norskehavsrådet

North E&P AS

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

OKEA AS

OMV (Norge) AS

Oppland fylkeskommune

Pandion Energy AS

Petoro AS

Petro Arctic

Petroleumstilsynet

Petrolia NOCO AS

PGNiG Upstream Norway AS

Repsol Norge AS

Riksantikvaren

RN Nordic Oil AS (Rosneft)

Rogaland fylkeskommune

SABIMA - Samarbeidsrådet for biologisk mangfold

SAFE - Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren

Sametinget / Sámediggi

Samferdselsdepartementet

SINTEF

Skagen44 AS

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Source Energy

Spirit Energy Norge AS

Statens strålevern

Stiftelsen Norsk Institutt for Naturforskning

Suncor Energy Norge AS

Sør-Norges Trålerlag

Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

Telemark fylkeskommune

Total E&P Norge AS

Troms fylkeskommune Romssa fylkkasouhkan

Trøndelag fylkeskommune

Tyr Exploration AS

Utenriksdepartementet

Vest-Agder fylkeskommune

Vestfold fylkeskommune

Vår energi

Wellesley Petroleum AS

Wintershall Norge AS

WWF-Norge

Zero Emission Resource Organisation

Østfold fylkeskommune