Høring om utkast til ny lov om vern av forretningshemmeligheter - gjennomføring av EUs forretningshemmelighetsdirektiv i norsk rett

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et forslag til ny lov om vern av forretningshemmeligheter. Hovedformålet med lovforslaget er å gjennomføre direktiv (EU) 2016/943 om beskyttelse av fortrolig knowhow og fortrolige forretningsopplysninger (forretningshemmeligheter) mot ulovlig erverv, bruk og videreformidling (forretningshemmelighetsdirektivet) i norsk rett. Lovforslaget viderefører i stor grad gjeldende rett, men på enkelte punkter utvides vernet, som følge av at direktivet bl.a. oppstiller et mer nyansert håndhevingsregime. Lovforslaget vil gjøre det enklere for innehavere av forretningshemmeligheter å håndheve sitt vern.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.02.2019

Vår ref.: 18/6167

Høring om utkast til ny lov om vern av forretningshemmeligheter – gjennomføring av EUs forretningshemmelighetsdirektiv i norsk rett      

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et forslag til ny lov om vern av forretningshemmeligheter. Lovforslaget gjennomfører direktiv (EU) 2016/943 om beskyttelse av fortrolig knowhow og fortrolige forretningsopplysninger (forretningshemmelighetsdirektivet) i norsk rett.

Høringsfristen er 15. februar 2019.

En uoffisiell oversettelse av direktivet ligger vedlagt. Forretningshemmelighetsdirektivet i dansk språkversjon finnes her: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0943&from=EN

Vi ber adressatene om å legge frem høringsnotatet for underliggende organer og organisasjoner og foreninger på eget område som det angår, og som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på www.regjeringen.no under «send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg.

Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Med hilsen

Ida Sørebø e.f.

lovrådgiver

                                                                     Vincent Tsang

                                                                      seniorrådgiver

 

Departementene

 

Høyesterett

Borgarting lagmannsrett

Oslo tingrett

 

Brønnøysundregistrene

DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT)

Domstolsadministrasjonen

Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

Forsvarets forskningsinstitutt

Helsedirektoratet

Havforskningsinstituttet

Klagenemnda for industrielle rettigheter

Konkurransetilsynet

Kulturrådet

Landbruksdirektoratet

Mattilsynet

Norges forskningsråd

Norsk design- og arkitektursenter

Patentstyret

Plantesortsnemnda

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Språkrådet

Statens legemiddelverk

Sysselmannen på Svalbard

Tolldirektoratet

ØKOKRIM

 

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Fridtjof Nansens Institutt (FNI)

Handelshøyskolen BI

Kunsthøgskolen i Oslo

Nord Universitet

Norges Handelshøyskole (NHH)

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

(NMBU)

Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU)

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø

 

Abelia

Advokatforeningen

ACAPO AS

Bedriftsforbundet

Bryn Aarflot

Business Software Alliance (BSA)

Den Norske Dommerforening

Equinor ASA

Farmasiforbundet

Finans Norge

Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge (FIN)

Forskerforbundet

Håmsø Patentbyrå

IKT-Norge

Innovasjon Norge

Landorganisasjonen i Norge

Legemiddelindustrien

NACG – Norwegian Anti-Counterfeit Group

Nofima - Matforskningsinstituttet

Norges Bondelag

Norges farmaceutiske forening

Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO)

Norsk bonde- og småbrukarlag

Norsk forening for industriell rettsbeskyttelse (NIR)

Norsk forening for industriens patentingeniører (NIP)

Norsk Hydro ASA

Norsk Industri

Norsk institutt for markedsforskning

Norsk olje og gass

Norsk regnesentral

Norske industridesignere

Norske patentingeniørers forening (NPF)

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Onsagers AS

Patentkontoret Curo

SINTEF Ocean

Stiftelsen SINTEF

Tandbergs Patentkontor AS

Tekna

Telenor AS

Uni Research AS

Virke

Yara International ASA

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Zacco Norge