Høring om endringer i barnehageloven - barn med særlige behov

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i barnehageloven og opplæringsloven om barn med særlige behov. Forslaget innebærer at bestemmelser i opplæringsloven knyttet til barn yngre enn opplæringspliktig alder foreslås overført til barnehageloven. Forslaget betyr også en styrking og tydeliggjøring av rettighetene for barn med særlige behov.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.01.2016

Vår ref.: 15/4860

Høring av endringer i barnehageloven - barn med særlige behov

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) og lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) på høring.

Høringsnotatet inneholder forslag om følgende lovendringer:

  • Forslag om overføring av bestemmelser knyttet til barn yngre enn opplæringspliktig alder fra opplæringsloven til barnehageloven med enkelte endringer og tilpasninger.
  • Forslag om fjerning av fritaket i foreldrebetalingen på grunn av vedtak om spesialpedagogisk hjelp eller tegnspråkopplæring.
  • Forslag om krav til at PP-tjenesten skal bistå barnehagene i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling.
  • Forslag om at vedtak om spesialpedagogisk hjelp eller tegnspråkopplæring skal gjelde i ny kommune ved flytting frem til denne kommunen fatter et nytt vedtak.
  • Forslag om at kommunens tilretteleggingsplikt for barn med nedsatt funksjonsevne skal fremgå direkte av ordlyden i barnehageloven.

 Høringsnotatet er tilgjengelig på www.regjeringen.no/id2457760 

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2457760  Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert.


Høringsfristen er 13. januar 2016.

Departementet vil understreke at også andre enn dem som står på listen over høringsinstanser, er velkomne til å uttale seg i høringen.

Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer som ikke er nevnt på listen over høringsinstanser.Med hilsen  
                                                                     

Trude Wessel Eide (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                   Kristin Bjarke Pettersen                                                                                         rådgiver

 


Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Departementene 
Kommunene 
Fylkeskommunene 
Fylkesmennene 
Alle landets ikke-kommunale barnehager 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) 
Barneombudet 
Brønnøysundregistrene 
Datatilsynet 
Delta 
Dysleksiforbundet
Husbanken 
Espira 
Fagforbundet 
Forbrukerombudet 
Forbrukerrådet 
Foreldreutvalget for barnehager 
Foreldreutvalget for grunnskolen 
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon 
Handikappede Barns Foreldreforening 
Human-Etisk Forbund 
Høyskoler 
IKO - Kirkelig pedagogisk senter 
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) 
Kanvas 
Kirkens arbeidsgiverorganisasjon 
Kommunalansattes fellesorganisasjon 
Konkurransetilsynet 
Kristent Pedagogisk Forbund 
KS 
Kvinnefronten 
Landsorganisasjonen i Norge 
Lederne 
Likestillings- og diskrimineringsombudet 
Likestillingssenteret 
Longyearbyen Lokalstyre 
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring 
Norges Bygdekvinnelag 
Norges Handikapforbund 
Norges Kvinne- og familieforbund 
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd 
Norsk Montessoriforbund 
Norsk senter for barneforskning (NOSEB) 
Norsk senter for menneskerettigheter 
Norsk studentunion 
Norske Samers Riksforbund 
Næringslivets hovedorganisasjon 
Private barnehagers landsforbund 
REFORM -ressurssenter for menn 
Samediggi/Sametinget 
Samisk Høgskole - Sámi allaskuvla 
Statistisk sentralbyrå
Statped 
Steinerbarnehagene i Norge 
Studentenes Landsforbund 
Sysselmannen på Svalbard 
Trygge barnehager A/S
Tvillingforeldreforeningen
Unge funksjonshemmede
Unio
Universitetene
Universitets- og høgskolerådet
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
Vappusbarnehagene 
Velferdsforskningsinstituttet
Verdensorganisasjonen for små barns oppvekst og danning (OMEP)
Virke