Høring — rapport fra arbeidsgruppe vedrørende utligning av Kredittilsynets tilsynsutgifter med filialer fra EØS-stater

Resultat: Brev til Kredittilsynet av 21.01.2005 der departementet uttaler at det er enig i at Kredittilsynets utgifter også skal utlignes på filialer av finansinstitusjoner fra andre EØS-land

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 16. november 2004
  • Høringssvar blir publisert fortløpende

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

04/2912 FM CN

5.10.2004

Høring – rapport fra arbeidsgruppe vedrørende utligning av Kredittilsynets tilsynsutgifter med filialer fra EØS-stater

Kredittilsynet nedsatte våren 2004 en intern arbeidsgruppe for å vurdere om og eventuelt hvordan filialer av finansinstitusjoner og verdipapirforetak med hovedsete i en annen EØS-stat skal utlignes for en forholdsmessig del av Kredittilsynets tilsynsutgifter.

Arbeidsgruppen avga sin rapport 12. september 2004 til Kredittilsynet, som i brev av 20. september 2004 oversendte denne til Finansdepartementet. Arbeidsgruppen foreslår et opplegg for utligning av filialer som innebærer at filialene tillegges den tilsynsgruppe de etter sin virksomhet tilhører, for deretter å bli avkrevd et utligningsbidrag med utgangspunkt i det samme beregningsgrunnlaget som denne tilsynsgruppen.

Departementet har opphevet unntaket fra offentlighet for Kredittilsynets brev og rapporten og rapportens vedlegg 1 og 2. Det gjøres oppmerksom på at vedlegg 3 og 4 i rapporten er unntatt offentlighet. Disse vedleggene sendes derfor ikke ut på høring.

Det bes om høringsinstansenes merknader til arbeidsgruppens forslag innen 16. november 2004. Merknader som overstiger 1 side bes også oversendt elektronisk.

Med hilsen

Jan Bjørland
ekspedisjonssjef

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

Vedlegg:

Brev fra Kredittilsynet av 20. september 2004
Rapport - Utligning av Kredittilsynets utgifter – filialer fra EØS-stater

Alle departementene
Banklovkommisjonen
Den norske Revisorforening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Konkurransetilsynet
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Fondsmeglerforbund
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Finansmegleres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Pensjonskassers Forening
NOS Clearing ASA
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Riksrevisjonen
Sjøassurandørenes Centralforening
Sparebankforeningen i Norge
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen

Til toppen