Høring - Rapport utarbeidet av internasjonaliseringsprosjektet under kvalitetsreformen

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Se vedlagte høringsliste

Deres ref

Deres dato

Vår ref

Dato

01/3799

25.06.02

HØRING - RAPPORT UTARBEIDET AV INTERNASJONALISERINGS-PROSJEKTET UNDER KVALITETSREFORMEN

I forbindelse med oppfølging av Stortingsmelding nr. 27 (00-01), Kvalitetsreformen, ble det nedsatt et prosjekt for å utrede internasjonalisering av høyere utdanning. Prosjektgruppa leverte sin rapport med 8 vedlegg 25.03.02.

Departementet vil med dette sende prosjektgruppas rapport ut på høring. På bakgrunn av rapporten og innspillene i høringsrunden vil departementet utarbeide en internasjonaliseringsstrategi for universitets- og høgskolesektoren.

Denne internasjonaliseringsstrategien vil også bli sett i sammenheng med de pågående WTO/GATS-forhandlingene og arbeidet i Lykke-utvalget.

Høringsfristen er 10. oktober 2002.

Med hilsen

Jan S. Levy e.f.
ekspedisjonssjef

Lene Oftedal
rådgiver

Vedlegg:

Adresseliste

Rapport

VEDLEGG

Universiteter
Høyskoler
Vitenskapelige høyskoler
UHR
SIU
NAIC
NSU
StL
ANSA
Lånekassa
RIK v/Kristin Devor, HiO
NFR ved Internasjonal studentseksjon
TI ved Leonardo Norge

VEDLEGG
Til toppen