Høringer

Høring - synliggjøring av EØS-rettslige forpliktelser- stønad til enslig mor eller far

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i regelverket for stønadene til enslig mor eller far i folketrygdloven kapittel 15 for å synliggjøre de EØS-rettslige forpliktelsene og tilrettelegge for å kunne behandle stønadene etter trygdeforordningens regler for familieytelser.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 08.05.2023

Vår ref.: 23/1080

Det overordnede formålet med stønadene til enslig mor eller far i folketrygdloven kapittel 15 er å sikre inntekt til aleneforelderen, og gi denne hjelp til selvhjelp slik at hun eller han blir satt i stand til å bli selvforsørget gjennom arbeid.

Folketrygdloven kapittel 15 inneholder tre typer stønader til enslig mor eller far: overgangsstønad, tilleggsstønader og stønad til barnetilsyn til enslige som er i arbeid eller etablerer egen virksomhet. De generelle inngangsvilkårene som vil gjelde for alle tre stønadstypene er tatt inn i folketrygdloven §§ 15-1 til 15-5.

Stønadene gis til en enslig mor eller far som er ugift, separert eller skilt og som er alene om omsorgen for barn under åtte år, jf. folketrygdloven § 15-4 første ledd. En som lever sammen med en person han eller hun har barn med eller er skilt eller separert fra, eller lever i et ekteskapslignende forhold i en felles husholdning uten felles barn, vil ikke regnes for å være alene om omsorgen for barnet. Man vil heller ikke anses å være enslig dersom man får et nytt barn med samme partner mens man mottar stønad som enslig mor eller far for et annet felles barn.

Gjennom Trygderettens kjennelse i sak TRR-2020-1763 er det nå rettslig avklart at overgangsstønad til enslig mor eller far i folketrygdloven kapittel 15 er å anse som en familieytelse etter trygdeforordningen. Alle tre stønadstypene i kapittel 15 henger tett sammen, og må derfor etter departementets vurdering ses i sammenheng. Når overgangsstønad til enslig mor eller far regnes som en familieytelse etter trygdeforordningen, innebærer dette dermed at også stønad til barnetilsyn til personer i arbeid mv. (§ 15-10) og tilleggsstønadene og stønad til skolepenger (§ 15-11) må regnes som familieytelser etter trygdeforordningen artikkel 3 nr. 1 bokstav j. Det vil si at departementet nå vurderer alle stønadene i folketrygdloven kapittel 15 for å være familieytelser som omfattes av trygdeforordningen.

I dette høringsnotatet foreslår departementet nødvendige endringer i stønadene til enslig mor eller far for å synliggjøre de EØS-rettslige forpliktelsene og tilrettelegge for å kunne behandle stønadene i tråd med trygdeforordningens regler for familieytelser.

Det planlegges for at lovendringene skal oversendes Stortinget før sommeren. For å rekke dette, har det vært nødvendig å korte ned den alminnelige høringsfristen til seks uker.

Frist for å sende inn høringssvar er fredag 5. mai 2023.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no

med hilsen 

Einar Skancke 

ekspedisjonssjef 

                                                                       Cathrine Opstad Sunde 

                                                                          avdelingsdirektør 

 

Departementene
Akademikerne
Aleneforeldreforeningen
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Barneombudet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Den Norske Advokatforening
Foreningen 2 Foreldre
Hovedorganisasjonen Virke
Juridisk rådgivning for kvinner
Kommunesektorens organisasjon (KS)
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Mannsforum
Norges Kvinne- og familieforbund
Norsk Fosterhjemsforening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Sametinget
Trygderetten
UNIO
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS)