Høring - utkast til endringer i forskrift om fjernsynsmottakere

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.03.2007

 

Forskrift om fjernsynsmottakere endret ved forskrift 4. juli 2007 nr. 844.

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

2007/00000 ME/ME2 LaB

30.01.2007

Høring – utkast til endringer i forskrift om fjernsynsmottakere

 1. Innledning

Det følger av kringkastingsloven § 8-3 at Stortinget fastsetter kringkastingsavgift for den som har kringkastingsmottaker, dvs. fjernsynsapparat.

Avgiftsvedtaket fattes i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet og gjelder for det kommende kalenderåret. Vedtaket fattes medio desember. Det betales merverdiavgift på kringkastingsavgiften.

Det følger av kringkastingsloven § 6-4 at kringkastingsavgiften skal finansiere virksomheten i Norsk rikskringkasting AS.

Ansvaret for å innkreve avgiften er lagt til NRK, jf forskrift av 23. oktober 1980 nr. 8798 om fjernsynsmottakere. I dag fakturerer NRK lisensbetalerne to ganger per år med forfall 1. mars og 1. september. Avgiften kreves inn forskuddsvis for seks måneder av gangen, dvs. at innbetalingen 1. mars gjelder perioden 1. mars - 31. august, mens innbetalingen 1. september gjelder for perioden 1. september - 28. februar det påfølgende år.

Nye lisensbetalere får det første året fradrag i lisensen for de månedene fjernsynet ikke har vært i bruk, inkludert den måneden fjernsynet ble anskaffet. Dersom mottakeren tas ut av bruk i perioden faller neste forfall bort. Det gis ikke refusjon for innbetalt kringkastingsavgift.

Dagens innkrevingspraksis medfører at NRK periodiserer to måneder av kringkastingsavgiften som inntekt i regnskapet året etter. Etter at NRK kom inn i merverdiavgiftssystemet har dette skapt problemer for NRKs merverdiavgiftsinnbetalinger. I de tilfellene hvor merverdiavgiftssatsen endres med virkning fra årsskiftet, vil NRK 1. september ha krevd inn feil merverdiavgift for de to månedene inn i det nye året.

I generalforsamlingen for 2005 ba daværende kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland NRK om å iverksette de nødvendige forberedelser for å legge om kringkastingsavgiften slik at periodene for innbetalingene følger kalenderåret. Stortinget ble orientert om dette i St.prp. nr. 1 (2005-2006).

I Budsjett-innst. S. nr. 2 (2006-2007)uttalte stortingsflertallet følgende:

”Et annet flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet og Venstre, viser til at Stortinget hvert år vedtar kringkastingsavgiften for det etterfølgende kalenderår. NRK har regnskapsført avgiften med en faseforskyvning på to måneder. Likviditetsmessig har dette ikke hatt noen betydning, idet avgiften betales inn i to terminer, 1. mars og 1. september. Som følge av at kringkastingsavgiften nå er pålagt merverdiavgift, ble NRK i generalforsamlingen 2005 og i budsjettproposisjonen for 2006, bedt om å sørge for at periodene for innbetalingene følger kalenderåret i regnskapet. Dette flertallet har merket seg at NRK derfor pålegges å inntektsføre hele kringkastingsavgiften i det kalenderåret den blir innbetalt fra 2007. Dette er en ren regnskapsteknisk endring. Det får dermed ingen betydning for lisensbetalerne. Dette flertallet vil understreke at lisensen forutsettes betalt pr. 1. mars og 1. september på nøyaktig samme måte som før.”

Stortingsflertallet forutsetter at fra og med 2007 skal NRKs regnskaper gjenspeile dette; dvs. at inntektene fra avgiften i sin helhet skal inntektsføres i det aktuelle kalenderåret. Forutsetningen er at omleggingen ikke skal få betydning for lisensbetalerne.

I det følgende beskriver departementet en modell for hvordan innkrevingen av kringkastingsavgiften kan legges om slik at NRKs inntektsføring av avgiftsinntektene samsvarer med Stortingets forutsetninger. Dette vil kreve endringer i forskrift av 23. oktober 1980 nr. 8798 om fjernsynsmottakere. Departementet beskriver også to alternative modeller, og ber også om høringsinstansenes syn på disse.

I henhold til forvaltningsloven § 37 skal ”Offentlige og private institusjoner og organisasjoner for de erverv, fag eller interessegrupper som forskriftene skal gjelde eller gjelder for eller hvis interesser særlig berøres, [...] gis anledning til å uttale sig før forskriften blir utferdiget, endret eller opphevet.” I en sak av så stor offentlig interesse mener departementet at det er viktig å sikre at alle sider av saken er tilstrekkelig opplyst før vedtak treffes.

Departementet legger derfor til grunn at det ikke er mulig å gjennomføre de nødvendige regelendringene med virkning for første innbetaling av kringkastingsavgiften 1. mars 2007. Første termin av kringkastingsavgiften for 2007 vil derfor bli krevd inn på samme måte som tidligere.

 1. Kultur- og kirkedepartementets forslag

Stortingsflertallet forutsetter at NRK fra og med 2007 skal inntektsføre hele årets kringkastingsavgift i kalenderåret. Samtidig skal omleggingen ikke få noen betydning for lisensbetalerne.

Modell 1: En løsning som tilfredsstiller Stortingets forutsetninger er følgende:

 • Det tas inn en bestemmelse i forskriften om at kringkastingsavgiften fastsettes for kalenderåret. NRK endrer sin bokføringspraksis slik at avgiftsinntektene i sin helhet blir inntektsført i kalenderåret.
 • Det slås fast i forskriften at kringkastingsavgiften skal innkreves på samme tidspunkt som tidligere, dvs. 1. mars og 1. september, og som tidligere med en halvdel av det fastsatte årsbeløp. Innbetalingen 1. mars vil gjelde første halvår mens innbetalingen 1. september vil gjelde andre halvår.
 • Det slås fast i forskriften at dersom mottakeren tas ut av bruk og dette meldes skriftlig til NRK før neste forfall, skal det ikke innkreves ytterligere avgift. Det betyr at den som har betalt kringkastingsavgift i september ikke bli avkrevd ny avgift forutsatt at mottakeren tas ut av bruk før 1. mars året etter. Dermed vil det ikke for noen lisensbetalere på noe tidspunkt påløpe noen ekstraregning på grunn av omleggingen.
 • For nye avgiftspliktige skal avgiften i tråd med gjeldende praksis avkortes for hver måned vedkommende ikke har hatt fjernsynsmottaker, inkludert måneden for anskaffelse av mottaker.
 • For overgangsåret 2007 vil forslaget innebære at kringkastingsavgiften må inntektsføres over en periode på 10 måneder. I praksis kan dette gjennomføres slik at første innbetaling gjelder perioden fra 1. mars til 31. august, mens andre innbetaling gjelder fra 1. september til 31. desember.
 1. Økonomiske og administrative konsekvenser
 • For lisensbetalerne vil forslaget ikke få noen negative konsekvenser. Det samme beløp skal innbetales på samme tidspunkt som i dag og innbetalingen gir anledning til å benytte fjernsynsapparatet som i dag. Omleggingen innebærer ingen endringer for lisensbetalere som går ut av ordningen. For nye lisensbetalere vil forslaget være mer gunstig enn dagens ordning.
 • For NRK vil forslaget gi en positiv regnskapsmessig effekt i 2007 på om lag 550 mill. kroner. Dette er en rent regnskapsmessig endring, og innebærer ikke økte innbetalinger eller endret likviditet for NRK. Tvert i mot vil omleggingen innebære et likviditetstap ved at nye lisensbetalere vil betale for to måneder mindre det året de kommer inn i ordningen enn ved dagens system. Mens avgiften i dag i sin helhet innkreves forskuddsvis, innebærer forslaget at innbetalingene vil gjelde to måneder på etterskudd og fire måneder på forskudd. Erfaringsvis kommer det årlig mellom 100 000 og 120 000 nyinnmeldinger i lisenssystemet. To måneders lisens for 120 000 betalere utgjør ca. 40 millioner kroner med dagens avgiftsnivå. Denne effekten vil gjenta seg hvert år. Inntektssvikten vil utgjøre en permanent reduksjon i NRKs likviditet.
 1. Alternative modeller

Modell 2: avkorting av siste innbetaling 2007, endrede innbetalingstidspunkt

Et alternativ til å kreve inn full kringkastingsavgift innenfor 10-månedersperiode er å holde fast på at kringkastingsavgiften i sin helhet betales forskuddsvis. Kringkastingsavgiften for siste periode 2007 fra 1. september til 31. desember kan i denne modellen reduseres med et beløp tilsvarende to måneders avgift. Den neste regningen vil da ha betalingsfrist 1. januar og gjelde for første halvår 2008. Faste nye betalingstidspunkter blir 1. januar og 1. juli for henholdsvis første og andre halvår. Denne løsningen vil oppfylle Stortingets pålegg om å følge kalenderåret, og gi NRK uforandret økonomi. Den oppfyller imidlertid ikke forutsetningen i Stortingets merknad om at lisensinnbetalingene skal skje akkurat som i dag.

Et problem med denne modellen er at Stortinget gjør vedtak om kringkastingslisensen på et så sent tidspunkt at det ikke er tid til å sende ut regning i tide til å ha forfallsdato 1. januar. En slik modell krever dermed at vedtak om kringkastingslisens må gjøres på et tidligere tidspunkt enn i dag.

Modell 3: avkorting av siste innbetaling 2007, og samme innbetalingstidspunkt

En annen løsning er å avkorte siste betaling i 2007 som beskrevet over, men samtidig beholde framtidige betalingstidspunkt 1. mars og 1. september for henholdsvis første og andre halvår.

Denne løsningen innebærer en permanent reduksjon i NRKs likviditet på om lag 550 mill kroner. Med forventet rentenivå vil dette medføre at NRKs resultat svekkes med om lag 20 mill. kroner per år.

Både modell 2. og 3 innebærer en avkorting av kringkastingsavgiften for 2007 og vil derfor kreve et nytt avgiftsvedtak i Stortinget i forbindelse med revidert budsjett. Disse modellene krever ikke forskriftsfesting av avgiftsfritak for perioden fram til neste forfall.

 1. Høringsfrist

Alle alternativer vil kreve justeringer i forskriften om fjernsynsmottakere. Dette følger vedlagt.

Vi ber om eventuelle merknader innen 13. mars 2007.

Med hilsen

Roy Kristiansen e.f.
ekspedisjonssjef

Ellen Skjærsaker Tauland
avdelingsdirektør

Modell 1

I forskrift av 23. oktober 1980 nr. 8798 om fjernsynsmottakere gjøres det følgende endringer:

§ 2 skal lyde:

§ 2. Betaling av avgiften m.v.

Kringkastingsavgiften fastsettes for kalenderåret i Stortingets årlige budsjettvedtak.

Avgiften betales i to like deler med forfall 1. mars og 1. september.

For nye seere avkortes den årlige avgiften for hver måned seeren ikke har hatt fjernsynsmottaker.

Dersom mottakeren tas ut av bruk mellom to forfall, og den avgiftspliktige melder fra skriftlig om dette innen neste forfall, faller neste innbetaling bort, jf § 9. Det gis ingen refusjon for innbetalt avgift.

Det må betales avgift selv om mottakeren brukes lite. Dette gjelder også om mottakeren har vært i ustand eller ute av drift pga. strømmangel, dårlige mottakingsforhold og lignende, eller om den bare brukes en enkelt gang.

§ 9 første ledd skal lyde:

Når mottaker ikke lenger er i bruk, må skriftlig melding sendes NRK straks og før neste forfall. I motsatt fall må avgift betales på forskriftsmessig måte.

Modell 2

I forskrift av 23. oktober 1980 nr. 8798 om fjernsynsmottakere gjøres det følgende endringer:

§ 2 skal lyde:

§ 2. Betaling av avgiften m.v.

Kringkastingsavgiften fastsettes for kalenderåret i Stortingets årlige budsjettvedtak.

Avgiften betales i to deler med forfall 1. januar og 1. juli.I 2007 betales avgiften i to deler med forfall 1. mars og 1. september.

For nye seere avkortes den årlige avgiften for hver måned seeren ikke har hatt fjernsynsmottaker.

Det må betales avgift selv om mottakeren brukes lite. Dette gjelder også om mottakeren har vært i ustand eller ute av drift pga. strømmangel, dårlige mottakingsforhold og lignende, eller om den bare brukes en enkelt gang.

Modell 3

I forskrift av 23. oktober 1980 nr. 8798 om fjernsynsmottakere gjøres det følgende endringer:

§ 2 skal lyde:

§ 2. Betaling av avgiften m.v.

Kringkastingsavgiften fastsettes for kalenderåret i Stortingets årlige budsjettvedtak.

Avgiften betales i to deler med forfall 1. mars og 1. september.

For nye seere avkortes den årlige avgiften for hver måned seeren ikke har hatt fjernsynsmottaker.

Det må betales avgift selv om mottakeren brukes lite. Dette gjelder også om mottakeren har vært i ustand eller ute av drift pga. strømmangel, dårlige mottakingsforhold og lignende, eller om den bare brukes en enkelt gang.

Finansdepartementet

Barne- og likestillingsdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Norsk rikskringkasting AS

Forbrukerombudet.

Barne- og likestillingsdepartementet - ingen merknader.

Finansdepartementet (notat)

Fornyings- og administrasjonsdepartementet - ingen merknader.

Konkurransetilsynet - ingen merknader.

NRK

Til toppen