Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - Utkast til forskrift om fripoliseregister

Resultat: St.meld. nr. 37 (2003-2004) Kredittmeldinga 2003

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 14. januar 2004
  • Høringsuttalelser vil bli publisert fortløpende i pdf-format

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

01/2519 FM PØE

19.11.2003

Høring – Utkast til forskrift om fripoliseregister

1.

Vedlagt følger en rapport med utkast til forskrift om et fripoliseregister. Rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe med representanter fra Finansdepartementet og Kredittilsynet.

Rapporten inneholder utkast til forskriftsbestemmelser om et fripoliseregister for tjenestepensjonsordninger etter lov 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon og lov 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven). Registeret skal inneholde opplysninger om fripoliser og pensjonskapitalbevis utstedt etter disse lover (og etter tilsvarende tidligere regler).

2.

I forbindelse med behandlingen av hjemmelen til å opprette fripoliseregister etter lov om foretakspensjon uttalte Stortingets finanskomité, jf. Innst. O. nr. 50 (1999-2000) Innstilling til lov om foretakspensjon:

”Komiteen vil understreke behovet for at den enkelte ansatte får en mulighet til kunnskap om opptjente pensjonsrettigheter i ulike arbeidsforhold, og at en eventuell opprettelse av et fripoliseregister vil kunne bidra til dette. Komiteen mener videre det vil være naturlig om også de offentlige tjenestepensjonsordningene blir inkludert i et slikt fripoliseregister, slik at all informasjon blir samlet på ett sted. Komiteen ber Regjeringen komme tilbake med en vurdering og eventuelle forslag knyttet til dette før et fripoliseregister eventuelt opprettes.”

Arbeidsgruppens rapport og høringsmerknadene til denne vil danne grunnlaget for en vurdering og eventuelle forslag, slik Finanskomiteen har bedt om. Departementet ber om synspunkter på behovet for et register over fripoliser utstedt fra tjenestepensjonsordningene i privat sektor og om merknader til arbeidsgruppens utkast til bestemmelser om et slikt register. Det bes videre om synspunkter på om offentlige tjenestepensjonsordninger bør inkluderes i et eventuelt fripoliseregister, hvilke opplysninger om slike rettigheter som i tilfelle bør registreres og om et fripoliseregister som omfatter offentlige tjenestepensjonsordninger bør organiseres noe annerledes enn et register som utelukkende registrerer fripoliser utstedt fra private tjenestepensjonsordninger. På bakgrunn av høringsinstansenes merknader vil Finansdepartementet, sammen med øvrige involverte departementer, vurdere om et fripoliseregister også bør omfatte fripoliser (oppsatte pensjonsrettigheter) fra offentlige tjenestepensjonsordninger.

3.

Finansdepartementet ber om høringsinstansenes synspunkter innen onsdag 14. januar 2004, og at eventuelle merknader på mer enn 2 sider også leveres elektronisk til e-post adresse: arkiv.postmottak@finans.dep.no eller på diskett.

Med hilsen

Jan Bjørland
ekspedisjonssjef

Per Øystein Eikrem
avdelingsdirektør

Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
AktuarKonsulenters Forum
Alle departementene
Arbeidsgiverforeningen for Skip og Offshorefartøyer
Banklovkommisjonen
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
De selvstendige kommunale pensjonskasser
Den norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Tromsø
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handels- og Servicenæringenes Hovedorganisasjon
Handelshøyskolen BI
Kommunenes Sentralforbund
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Landslaget for Regnskapskonsulenter
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillingsombudet
Nord Pool ASA
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Ingeniørorganisasjon
Norges Juristforbund
Norges Kommunerevisorforening
Norges Kooperative Landsforening
Norges Rederiforbund
Norges Røde Kors
Norges Skogeierforbund
Norsk Bedriftsforbund
Norsk Helse- og Sosialforbund
Norsk Investorforum
Norsk Tillitsmann ASA
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Finansmegleres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
Norske Pensjonskassers Forening
Norske Privatskolers Landsforbund
Norske Siviløkonomers Forening
NOS Clearing ASA
NTL-Skatt v/sekretær Erling Broen
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oljeindustriens Landsforening
Oslo Børs
Premium Forvaltningssystemer AS
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Rikstrygdeverket
Sjøassurandørenes Centralforening
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Sparebankforeningen i Norge
Statens pensjonskasse
Statistisk Sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
ØKOKRIM

Til toppen