Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsnotat 1

1. Innledning og oppsummering

2. Bakgrunn for arbeidsgruppen

2.1 Bestemmelsene som gir hjemmel til å opprette et register for fripoliser og pensjonskapitalbevis
2.2 Bakgrunn for lovbestemmelsene
2.3 Arbeidsgruppens mandat, sammensetning og arbeid
2.3.1 Korrespondanse mellom Finansdepartementet
og Kredittilsynet
2.3.2 Mandat
2.3.3 Arbeidsgruppens sammensetning
2.3.4 Arbeidsgruppens møter
2.3.5 Referansegruppe

3. Statistikk

3.1 Kollektive pensjonsordninger
3.2 Fripoliser i livsforsikringsselskap
3.3 Fripoliser i private pensjonskasser

4. Regelverket for fripoliser og pensjonskapitalbevis

4.1 Lov om foretakspensjon
4.1.1 Fripolise
4.2 Lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold
4.2.1 Pensjonskapitalbevis

5. Opplysninger som i dag er tilgjengelige og vurdering av behov et fripoliseregister kan bidra til å dekke

5.1 Informasjon til medlemmer av en foretaks eller innskuddspensjonsforsikring
5.2 Informasjon til innehaver av fripolise eller pensjonskapitalbevis
5.3 Forsikringsselskapenes rutiner for å identifisere pensjonsberettigede etterlatte
5.4 Institusjonens behov for informasjon
5.5 Arbeidsgivers behov for informasjon
5.6 Kort om andre behov et fripoliseregister kan bidra til å dekke
5.7 Tilsyn med et fripoliseregister

6. Legale rammer

6.1 Taushetsrettslige rammer
6.1.1 Taushetsplikt – opplysningsplikt
6.1.2 Taushetsplikt for de ansatte i et fripoliseregister
6.1.3 Opplysninger i et fripoliseregister som
vil være taushetsbelagte
6.1.4 Innsynsrett
6.2 Personrettslige rammer
6.2.1 Vilkår for å behandle personopplysninger
6.2.2 Krav til behandling av personopplysninger
6.2.3 Informasjon om behandling av personopplysninger
6.2.4 Andre krav som følger av personopplysningsloven
6.2.5 Betaling for informasjon

7 Organisering av og opplysninger i registeret

7.1 Opplysninger i registeret
7.2 Lagring av opplysninger i registeret
7.3 Organisering av registeret
7.4 Behandlingsansvarlig, databehandler og adgangen til å utkontraktere tjenester
7.5 Omtale av andre registre

8. Finansiering og økonomiske og administrative konsekvenser

8.1 Generelt
8.2 Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige
8.3 Økonomiske og administrative konsekvenser for det private

9. Merknader til de ulike bestemmelser

10. Utkast til forskrift om et fripoliseregister

11. Endringer i andre lover

11.1 Endring i kredittilsynsloven