Høring - utkast til forskrift om klageadgang ved kunstnerisk stipendprogram

Høringsfrist: 18. desember 2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.12.2006

Høringsbrevet og listen over høringsinstanser vil også kunne leses i html-format ved å navigere i menyen nedenfor (høringsnotatet er imidlertid bare publisert i pdf-format). Ved å bruke menyen får du også tilgang til høringsuttalelsene som kommer inn til departementet. Disse vil bli publisert fortløpende i pdf-format.

For å kunne lese pdf-filer, må du ha installert Adobe Acrobat Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

---------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

Forskrift om klageadgang ved Stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid ble fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2007. Lenke til forskriften på Lovdata.

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200602245

07.11.06

Høring - utkast til forskrift om klageadgang ved kunstnerisk stipendprogram

Vi viser til vedlagt forskrift om klageadgang ved kunstnerisk stipendprogram.

Forskriften er fastsatt med hjemmel i forskrift om unntak fra og særregler om retten til å påklage enkeltvedtak § 4, jf. forvaltningsloven § 28, og fastsetter regler for klageadgang ved opptak og gjennomføring av kunstnerisk stipendprogram.

Departementet vil innledningsvis vise til at Klagenemnden ved KHiB forslås som klageinstans. Stipendprogrammet har i dag ingen fast institusjonell forankring.

Departementet viser spesielt til utkast til forskrift § 1 annet ledd siste punktum om at klageretten ikke skal gjelde faglige vurderinger. Departementet har lagt vekt på at programstyrets vedtak bygger på faglige vurderinger av en kunstnerisk fremføring og vurdering av en langvarig prosess som skal gjøre kandidaten bedre egnet til kritisk refleksjon. Totalt sett er dette prestasjoner som vanskelig kan gjenskapes og etterprøves. Det er også svært tidkrevende å sette sammen en ny bedømmelseskomité.

Kandidaten har klagerett på formelle feil, som for eksempel inhabilitet i bedømmelseskomiteen eller tekniske feil ved gjennomføringen av bedømmingen.

I utkast til forskrift § 1 fjerde ledd er det foreslått at Klagenemnden ved KHiB kan bestemme at kandidaten skal fremmes for en ny bedømmelseskomité dersom det foreligger formelle feil. Dette er en tilsvarende bestemmelse som i lov om universiteter og høyskoler § 5-2 fjerde ledd. Eksempel på en situasjon der denne bestemmelsen kan aktualiseres, er inhabilitet i bedømmelseskomiteen i kandidatens favør – her kan der være behov for en ny vurdering selv om kandidaten selv ikke ønsker å klage.

Kandidater som gjennom stipendprogrammet avlegger særskilt eksamen eller prøve ved en norsk høyere utdanningsinstitusjon, vil måtte melde seg opp til eksamen/prøve på lik linje med andre studenter, og vil følgelig i slike tilfeller være regulert av bestemmelsene i lov om universiteter og høyskoler.

Vi ber om at eventuelle merknader oversendes departementet innen mandag 18. desember 2006. Spørsmål kan rettes til seniorrådgiver Karin Helle ( kah@kd.dep.no)/22247850.

Med hilsen

Lars Vasbotten (e.f.)
avdelingsdirektør

Kristine Sætrang Holm
førstekonsulent

Utkast til forskrift om klageadgang ved Stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid (pdf-format)

For å kunne lese pdf-filer, må du ha installert Adobe Acrobat Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html

Akademikerne
Forskerforbundet
Høgskolen i Agder
Høgskolen i Lillehammer
Høgskolen i Tromsø
Høgskolen i Østfold
Kulturrådet
Kunsthøgskolen i Bergen
Kunsthøgskolen i Oslo
LO
Musikernes fellesorganisasjon
Norges musikkhøgskole
NSU
NTNU
StL
Unio
Universitetet i Bergen
Universitetet i Stavanger
Universitets- og høgskolerådet
YS

Kopi: NOKUT

Til toppen