Høring — utredning nr. 12 fra Banklovkommisjonen

Resultat: Ot.prp. nr. 68 (2004-2005)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: