Høring — utredning nr. 12 fra Banklovkommisjonen

Resultat: Ot.prp. nr. 68 (2004-2005)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

04/3636 FM AaN

12.11.2004

Høring – utredning nr. 12 fra Banklovkommisjonen

Vedlagt følger Banklovkommisjonens tolvte utredning: ”Pensjonskasselovgivning. Konsolidert forsikringslov”, som ble avgitt til Finansdepartementet 11. november 2004. Utredningen foreligger foreløpig bare i stensilutgave, men vil bli trykket som NOU 2004: 24 [NOU 2004: 24 ble sendt ut til høringsinstansene 10.12.04]. Vedlagt følger også et NOU 2004: 24 utarbeidet av Kredittilsynet hvor det foreslås enkelte tekniske endringer i forsikringsvirksomhetsloven.

Banklovkommisjonens tolvte utredning består av to deler. Del I omhandler kommisjonens forslag til regler for pensjonskasser, som blant annet skal gjennomføre EØS-regler om pensjonsinnretninger, jf. EU-direktiv 2003/41/EF om virksomhet i og tilsyn med yrkesbaserte pensjonskasser. Del II inneholder et forslag til konsolidert forsikringslov og innebærer en redaksjonell opprydding av forsikringsvirksomhetsloven mv.

Det bes om høringsinstansenes merknader til utredningen, samt det vedlagte notatet utarbeidet av Kredittilsynet innen fredag 31. desember 2004. Videre bes det om at høringsinstansene angir klart hvilke deler av utredningen høringsmerknadene knytter seg til. Det samme gjelder merknader til notatet utarbeidet av Kredittilsynet. Høringsuttalelser som overstiger én side, bes vedlagt på diskett eller oversendt i elektronisk form til postmottak@finans.dep.no.

Med hilsen

Jan Bjørland
ekspedisjonssjef

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

Vedlegg

Alle departementene
Akademikerne
AktuarKonsulenters Forum
Arbeidsgiverforeningen for Skip og Offshorefartøyer
Arbeidsgiverforeningen NAVO
Brønnøysundregistrene
Coop Norge
Datatilsynet
De selvstendige kommunale pensjonskasser
Den norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Finansforbundet
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handels- og Servicenæringenes Hovedorganisasjon
Kommunenes Sentralforbund
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillingsombudet
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges Ingeniørorganisasjon
Norges Juristforbund
Norges Rederiforbund
Norsk Bedriftsforbund
Norsk Tillitsmann ASA
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Pensjonskassers Forening
Norske Privatskolers Landsforbund
Norske Siviløkonomers Forening
NOS Clearing ASA
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oljeindustriens Landsforening
Oslo Børs
Regjeringsadvokaten
Rikstrygdeverket
Skattedirektoratet
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk Sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Til toppen