Høringer

Høring - Veileder for bruk av eID for ansatte i offentlig forvaltning

Kommunal- og distriktsdepartementet sender med dette på høring utkast til veileder for bruk av eID for ansatte i offentlig forvaltning. Utkastet er en oppfølging av oppdrag nr. 5 i Statsbudsjettet 2022 - Tildelingsbrev til Digitaliseringsdirektoratet.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 20.01.2023

Vår ref.: 22/7211

Kommunal- og distriktsdepartementet sender med dette på høring utkast til veileder for bruk av eID for ansatte i offentlig forvaltning. Utkastet er en oppfølging av oppdrag nr. 5 i Statsbudsjettet 2022 - Tildelingsbrev til Digitaliseringsdirektoratet.

Høringsfristen er 20. januar 2023. Høringen legges også ut på regjeringen.no og er åpen for

alle. Høringsuttalelser leveres elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser. Vi ber om at høringsuttalelsene følger utkastets oppsett.

Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Departementet ber høringsinstansene vurdere om det er behov for å forelegge utredningen for underliggende virksomheter eller andre som ikke er nevnt i høringslisten.

Ved spørsmål kan seniorrådgiver Christoffer Bjerke kontaktes på christoffer.bjerke@kdd.dep.no.

Veilederen skal sees i sammenheng med utkast til ny strategi for eID i offentlig sektor, mål 3 tiltak 3. Der står det at retningslinjer, veiledning og råd tilknyttet bruk av eID i jobbsammenheng skal videreutvikles og implementeres.

Formålet med veilederen er at arbeidsgivere og arbeidstakere skal ha tilgang til oversiktlig informasjon om bruk av eID i offentlig forvaltning. De skal oppleve forholdene rundt bruk av eID i arbeidsforhold som forståelige, og ha tilgang til retningslinjer og sjekklister for de konkrete vurderingene som bør foretas.

Veilederen tar utgangspunkt i og beskriver den faktiske og rettslige situasjonen slik den er i dag. Det vil si at det er en deskriptiv og ikke en normativ veileder.

Veilederen omtaler blant annet:

 • Hvilke regler og krav som gjelder for bruk av eID i offentlig sektor

 • Hvilke tekniske løsninger som er tilgjengelig på de to høyeste sikkerhetsnivåene, og hva som er forutsetningene for å ta disse løsningene i bruk.

 • Arbeidsrettslige temaer:
  • Om ansatte kan pålegges å bruke sin private eID i offentlig forvaltning
  • Fordeling av ansvar og risiko
  • Hva som eventuelt bør avtales mellom arbeidsgiver og arbeidstaker
 • Personvernrettslige temaer:
  • Definering av roller etter GDPR
  • Aktuelle behandlingsgrunnlag
  • Informasjon om hvilke personopplysninger som behandles om den ansatte

Der bes om innspill til veilederen, og særlig om ovennevnte arbeids- og personvernrettslige temaer er behandlet på en forståelig måte. Videre ber vi om høringsinstansene om innspill til ofte stilte spørsmål i forbindelse med bruk av eID i arbeidssammenheng. Utvalgte spørsmål vil svares ut i web-utgaven under en egen side for spørsmål og svar.

 

Med hilsen

 

Katarina de Brisis (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Christoffer Bjerke

seniorrådgiver

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Departementene

Buypass
Commfides
BankID
NKOM
NSM
Landsorganisasjonen i Norge
Akademikerne
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Unio
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Hovedorganisasjonen Virke
Næringslivets hovedorganisasjon
KS
Finans Norge
Sikt
Helse Nord
Helse Midt-Norge
Helse Vest
Helse Sør-Øst
Norsk helsenett
Direktoratet for e-helse
Datatilsynet
Arbeidstilsynet
Signicat
DFØ
Oslo kommune
Bergen kommune
Trondheim kommune
Husbanken
Politiet
HelseID
Feide
NOKUT
Fiskeridirektoratet
NAV