Høring – Forslag til kredittopplysningsforskrift

Barne- og familiedepartementet sender med dette et forslag til kredittopplysningsforskrift på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 26.02.2020

Vår ref.: 20/16

Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette et forslag til kredittopplysningsforskrift på høring.

I høringsnotatet foreslår departementet at kredittopplysningsloven med forskrift gis anvendelse for Svalbard og Jan Mayen. Videre foreslår vi at det i forskrift presiseres hvilke opplysninger som kan brukes i kredittopplysningsvirksomhet. Presiseringen innebærer en videreføring av gjeldende rett. I høringsnotatet ber vi også om høringsinstansenes syn på om det er behov for ytterligere forskriftsregulering.

Departementet ber om høringsinstansenes uttalelser innen onsdag 26. februar 2020. Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på departementets hjemmeside ved å trykke på feltet markert med «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alternativt kan høringssvar sendes Barne- og familiedepartementet per e-post til: postmottak@bfd.dep.no. Vi gjør oppmerksom på at alle høringsuttalelser er offentlige og vil bli publisert fortløpende på www.regjeringen.no.  

Eventuelle spørsmål kan rettes til Ingvild Bilstad Neraasen på e-post Ingvild-Bilstad.Neraasen@bfd.dep.no eller telefon 22 24 25 41.

Med hilsen 

Erik Saglie (e.f.)
avdelingsdirektør

Ingvild Bilstad Neraasen
rådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Høringsliste:

Departementene

Arbeidstilsynet

Barneombudet

Brønnøysundregistrene

Datatilsynet

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)

Direktoratet for arbeidstilsynet

Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Domstoladministrasjonen

Finanstilsynet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Fylkesmennene

Konkurransetilsynet

Medietilsynet

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Nasjonalbiblioteket

Norges Bank

Politidirektoratet

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

Regelrådet

Regjeringsadvokatembetet

Riksadvokatembetet

Riksarkivet

Skattedirektoratet

Skatteetaten

Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI

Statens Innkrevingssentral

Statens lånekasse for utdanning

Statens sivilrettsforvaltning

Statistisk sentralbyrå

Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen)

Sysselmannen på Svalbard

Teknologirådet

Toll- og avgiftsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet

Utlendingsdirektoratet (UDI)

Økokrim

Senter for rettsinformatikk (SERI)

Universitetene

Advokatforeningen

Atradius

Assessment Global – Norsk verdivurdering AS

Bedriftsforbundet

Bilimportørenes Landsforening

Bisnode Norge AS

Civita

Creditsafe Norge AS

Den norske Dataforening

Den norske Dommerforening

EVRY Norge AS

Experian

Finans Norge

Finansieringsselskapenes forening

Forskningsstiftelsen FAFO

Frivillighet Norge

Hovedorganisasjonen Virke

Human Rights Alert Norway

ICJ Norge

IKT-Norge

Institutt for samfunnsforskning

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Juss-Buss

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Midt-Norge

Jusshjelpa i Nord-Norge

KO International AS

Kommunesektorens organisasjon (KS) (Kommunenes Sentralforbund)

Kredinor AS

Kredittfakta AS

Kredittreform AS

Kredittopplysningen AS

Landkreditt Bank

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Lederne

Lindorff AS

NORDMA

Norges forskningsråd

Norges Ingeniør- og Teknologiorganisasjon

Norges Juristforbund

Norges Rederiforbund

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges Taxiforbund

Norsk Journalistlag

Norsk Presseforbund

Norsk Redaktørforening

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS)

Norsk senter for menneskerettigheter

Norske kredittopplysningsbyråers forening

Næringslivets Hovedorganisasjon

Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon

Næringslivets Sikkerhetsråd

Proff AS

Regnskapstall 1881 AS

SAMFO – Arbeidsgiverforening for samvirkeforetak

Sekretariatet for konfliktrådene

Sergel Norge AS

Sparebankforeningen i Norge

Telenor ASA

Telia Norge AS

Transportøkonomisk Institutt

Virke Inkasso

UNIO Universitets og høyskoleutdannedes forbund

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)