Høring - anerkjennelse av ekteskap inngått med mindreårige etter utenlandsk rett

Barne- og familiedepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i ekteskapsloven som gjelder anerkjennelse av ekteskap inngått med mindreårige etter utenlandsk rett.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 23.09.2020

Vår ref.: 20/2763

Høring - anerkjennelse av ekteskap inngått med mindreårige etter utenlandsk rett

Barne- og familiedepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i ekteskapsloven som gjelder anerkjennelse av ekteskap inngått med mindreårige etter utenlandsk rett. Høringsfristen er 23. september 2020.

Parter som har giftet seg da en eller begge var mindreårige, kan komme til Norge enten som barn eller voksne. For at partene skal regnes som gift også i Norge, må ekteskapet anerkjennes etter norsk rett. Dette er regulert i ekteskapsloven § 18a.

Det gjelder en 18-årsgrense i de tilfellene én part eller begge parter hadde tilknytning til Norge på vigselstidspunktet (tilknytningstilfellene). Det vil si at slike ekteskap ikke anerkjennes dersom én eller begge parter var under 18 år da de giftet seg etter utenlandsk rett. Fylkesmannen kan etter begjæring likevel anerkjenne ekteskapet dersom sterke grunner taler for det.

Det er ikke lovfestet en tilsvarende nedre aldersgrense for tilfeller der én eller begge var mindreårig og var uten tilknytning til Norge da de giftet seg (ikke-tilknytningstilfeller). Slike ekteskap skal som hovedregel anerkjennes dersom ekteskapet er gyldig inngått i vigselslandet, med mindre det åpenbart vil virke støtende på norsk rettsorden å anerkjenne ekteskapet.

Forslagene i høringsnotatet

Høringsnotatet inneholder følgende forslag som skal gjelde for anerkjennelse av ekteskap inngått etter utenlandsk rett av parter uten tilknytning til Norge:

  • Slike ekteskap skal ikke anerkjennes dersom én eller begge parter var under 18 år da de giftet seg.
  • Fylkesmannen kan likevel anerkjenne ekteskapet dersom partene er over 18 år, begge var over 16 år da de giftet seg, og den eller de som var mindreårige ønsker ekteskapet anerkjent.
  • Fylkesmannen kan også anerkjenne slike ekteskap dersom sterke grunner taler for det. Unntaket er ment å være snevert.

Dette innebærer at det skal gjelde en 18-årsgrense for å anerkjenne ekteskap etter norsk rett uavhengig av om partene hadde tilknytning til Norge da de giftet seg eller ei.

Høringsnotatet inneholder følgende forslag som får betydning for reglene om anerkjennelse av ekteskap inngått etter utenlandsk rett av parter med og uten tilknytning til Norge:

  • Det er tilstrekkelig at én av partene begjærer ekteskapet anerkjent av fylkesmannen.
  • Parter kan på visse vilkår gifte seg på ny ved manglende anerkjennelse.

Høringsnotatet inneholder også et forslag om å utvide søksmålsfristen for tvangsekteskap fra seks måneder til ett år.

Praktisk informasjon

Liste over høringsinstansene følger vedlagt. Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges for underliggende etater eller andre som ikke er nevnt på listen.

Høringsuttalelser skal avgis digitalt på www.regjeringen.no. Dette gjøres under "Send inn høringssvar" (grønn knapp). Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alle høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Med hilsen

Trude Elisabeth Sveen (e.f.)

kst. avdelingsdirektør

 

Kristin Gregusson

seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 

 

 

Departementene

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Barneombudet

Bufetat, region Midt- Norge

Bufetat, region Nord

Bufetat, region Sør

Bufetat, region Vest

Bufetat, region Øst

Datatilsynet

Domstoladministrasjonen

Folkehelseinstituttet

Fylkesmennene

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

Helse Sør-Øst RHF

Helse Vest RHF

Helsedirektoratet

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Molde

Høgskolen i Volda

Høgskolen i Østfold

Høgskulen på Vestlandet

Høyesterett

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Kompetanse Norge

Lagmannsrettene

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)

Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU)

Nord Universitet

Norges forskningsråd (NFR)

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)

Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

Norsk senter for barneforskning (NOSEB v/NTNU)

Norsk senter for menneskerettigheter (SMR v/UiO)

OsloMet – storbyuniversitetet

Oslo byfogdembete

Politidirektoratet

Politiets utlendingsenhet

Regionale kunnskapssentre for barn og unge (RKBU)

Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS)

Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør (RBUP)

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Riksrevisjonen

Sametinget/Sámediggi

Samisk høgskole – Sámi allaskuvla

Sivilombudsmannen

Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Skattedirektoratet

Statens barnehus

Statens helsetilsyn

Statens sivilrettsforvaltning

Statistisk sentralbyrå

Sysselmannen på Svalbard

Tingrettene

FNs ungdomspanel

Universitetet i Agder (UiA)

Universitetet i Bergen (UiB)

Universitetet i Oslo (UiO)

Universitetet i Stavanger (UiS)

Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

Universitetet i Tromsø (UiT) - Norges arktiske universitetet

Utdanningsdirektoratet

Utlendingsdirektoratet (UDI)

Utlendingsnemnda

Velferdsforskningsinstituttet (NOVA v/OsloMet)

VID vitenskapelige høgskole

Fylkeskommunene

Kommunene

Longyearbyen lokalstyre

Akademikerne

Aleneforelderforeningen

Alternativ til vold

Amnesty International Norge

Antirasistisk senter

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Buddhistforbundet 

Childwatch International – UiO

Den Norske Advokatforening

Den Norske Dommerforening

Den Norske Jordmorforening

Den Norske Legeforening

Den Norske Tannlegeforening

Søkeresultater

Nettresultater

Den norske Helsingforskomité

Det mosaiske trossamfunn, Oslo

Det mosaiske trossamfunn, Trondheim

Fafo

Fagforbundet

Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid (FFKF)

Fellesorganisasjonen (FO)

Fellesskap mot seksuelle overgrep (FMSO)

Forum for Barnekonvensjonen

Frelsesarmeens barne- og familievern

FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Flyktninghjelpen

Gatejuristen

Human Rights Service

Human-Etisk forbund

Innvandrernes landsorganisasjon (INLO)

Islamsk råd Norge

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Juss-Buss

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Kirkens bymisjon

Kirkerådet

Kommunesektorens organisasjon (KS)

Kompetansesenteret KUN

Krisesentersekretariatet

Kvinnefronten

Kvinnegruppa Ottar

Landsforeningen for barnevernsbarn

Landsgruppen av helsesøstre

Landsorganisasjonen for romanifolket

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

Likestilling Inkludering Mangfold (LIM)

Likestillingssenteret

Likestillingssenteret KUN

Mannsforum

Mental Helse

MiRA ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn

Norges Juristforbund

Norges Kristne Råd

Norges Kvinne- og familieforbund

Norges politilederlag

Norges Røde Kors

Norges Røde Kors Ungdom

Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

Norsk Barnevernlederorganisasjon (NOBO)

Norsk Barnevernsamband

Norsk Fosterhjemsforening

Norsk Folkehjelp

Norsk Innvandrerforum

Norsk Kvinnesaksforening

Norske Kvinners Sanitetsforening

Norsk Psykologforening

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Tannpleierforening

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)

Oslo katolske bispedømme

Plan International Norge

PRESS – Redd Barna Ungdom

Redd Barna

Reform - Ressurssenter for menn

Rettspolitisk forening

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)

SINTEF

Stiftelsen Barnas rettigheter

Stiftelsen Kirkens Familievern (SKF)

Stine Sofies Stiftelse

UNICEF Norge

Universitets- og høgskolerådet (UHR)

Unio – Hovedroganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

Utdanningsforbundet

Vergeforeningen

Virke

Voksne for barn

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS)