Høringsbrev – Endring i utlendingsforskriften § 11-4 – UDIs myndighet til å gjøre unntak fra kravet om norskopplæring i saker om permanent oppholdstil-latelse

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.12.2012