Høringsbrev om regler i ny utlendingsforskrift og endringer i gjeldende utlendingsforskrift – Krav om fire års arbeid eller utdanning i Norge for at det skal kunne innvilges familieetablering

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 29.06.2009

Vår ref.: 200806521-/CEF

Høringsinstansene, jf. vedlagte liste
  

 

 

Deres ref                                Vår ref                                 Dato
                                             200806521-/CEF                   11.05.2009

Høringsbrev om regler i ny utlendingsforskrift og endringer i gjeldende utlendingsforskrift – Krav om fire års arbeid eller utdanning i Norge for at det skal kunne innvilges familieetablering


1       Innledning
Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender med dette på høring forslag til utfyllende forskriftsbestemmelser til vilkåret om at visse referansepersoner må ha fire års arbeid eller utdanning i Norge for at det skal kunne innvilges familieetablering.

I Ot.prp. nr. 26 (2008-2009) fremmet regjeringen forslag om å lovfeste en hovedregel om at referansepersoner som har opphold på humanitært grunnlag, flyktningstatus eller opphold gjennom regelverket om familieinnvandring, må ha fire års arbeid eller utdanning i Norge for at det skal kunne innvilges familieetablering. Lovforslaget ble vedtatt i Lagtinget 2. april 2009, jf. Besl. O. nr. 72 (2008-2009), og er planlagt å tre i kraft høsten 2009. Formålet er å redusere ankomsten av asylsøkere til Norge som ikke oppfyller vilkårene for beskyttelse, og å virke som et incentiv til å ta arbeid og utdanning. I dette høringsbrevet foreslås utfyllende forskriftsbestemmelser til lovbestemmelsen.

Forslaget er en oppfølging av at regjeringen 3. september 2008 fremmet 13 tiltak for å stramme inn asylpolitikken. Bakgrunnen var at Norge, ved siden av Nederland, på det tidspunktet hadde hatt den største økningen av asylankomster i Europa i 2008. Det var per september 2008 kommet mer enn dobbelt så mange asylsøkere som på samme tid i 2007. 60 prosent av søkerne fikk avslag. En av forklaringene på de høye ankomsttallene, er utviklingen i asylsøkernes hjemland. En annen forklaring som synes å ha stor betydning for fordelingen av asylsøkere mellom ulike europeiske land, er hvordan norsk asylpolitikk oppfattes utad, spesielt i forhold til sammenlignbare land. På denne bakgrunn anser regjeringen at det er påkrevet med tiltak for å redusere ankomsten av asylsøkere til Norge som ikke oppfyller vilkårene for beskyttelse.

Tiltaket som omhandles i den nevnte nye lovbestemmelsen og i dette høringsbrevet, lyder som følger (tiltak nr. 5):
”Det innføres et vilkår om at referansepersoner som har opphold på humanitært grunnlag, må ha fire års utdanning eller arbeidserfaring i Norge for at det skal kunne innvilges familiegjenforening eller -etablering. Det samme vil gjelde for personer som har flyktningstatus, men bare ved familieetablering. Vilkåret vil ikke gjelde for personer som har fått tillatelse som arbeidsinnvandrere eller etter regelverket for EØS-borgere. Det kan gjøres unntak fra vilkåret dersom særlige grunner taler for det.”

I tillegg til å redusere ankomstene av asylsøkere uten beskyttelsesbehov, er tiltaket også begrunnet med at det vil fungere som et incentiv til å ta arbeid eller utdanning for målgruppen.

Tiltaket er av en slik art at det må sendes på alminnelig høring og gjennomføres ved lov. Når det gjelder familieetablering, ble et lignende lovforslag sendt på høring 12. oktober 2006[1].  Departementet anså derfor ikke at det var behov for å sende denne delen av forslaget på høring på nytt. Lovforslaget om familieetablering ble derfor fremmet på bakgrunn av høringen fra 2006.

I dette høringsbrevet fremmes forslag til forskriftsbestemmelser om kravet til arbeid og utdanning ved familieetablering og om unntak fra fireårskravet.

Liste over høringsinstansene følger vedlagt. Høringsinstansene bes vurdere om forslagene også bør forelegges underordnede organer. Eventuell uttalelse til forslagene bes sendt Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Innvandringsavdelingen, Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo, innen 29. juni 2009. Det bes om at eventuelle uttalelser i tillegg sendes per e-post (i word-format, ikke som PDF-fil) til Cecilie Fjelberg på adressen: cef@aid.dep.no .

Spørsmål kan rettes til seniorrådgiver Cecilie Fjelberg på e-post eller på tlf. 22 24 71 20.

__________________________

[1]I høringsbrevet av 12. oktober 2006 ble det presentert tre alternativer knyttet en 21-årsgrense for familieinnvandring, som skulle hindre at ungdom ble tvangsgiftet og holdt tilbake i opprinnelseslandet:
1.    Vilkår om at referansepersonen har bodd i Norge de siste tre årene før
       ektefellen kan få oppholdstillatelse,
2.    Vilkår om at referansepersonen må ha studert eller arbeidet i Norge de siste
       tre årene før ektefellen kan få oppholdstillatelse, eller
3.    Vilkår om at partene ikke må ha sterkere samlet tilknytning til et annet land
       enn til Norge.


Høringsbrev i word-format.doc

Høringsbrev i pdf-format.pdf

Høringsinstanser

Arbeidsgiverforeninger
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH)
KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Arbeidsgiverforeningen Spekter

Fagforeninger
Advokatforeningen
Akademikerne
Den norske dommerforening
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Norges Juristforbund
Politiets Fellesforbund
Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Innvandrerorganisasjoner/ fagorganisasjoner om innvandring
African Youth in Norway (AYIN)
Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid
Grenseland – forum for asylsøkere og flyktninger
Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)
KIM – kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene
MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner
NOAS – Norsk organisasjon for asylsøkere
Norsk Innvandrerforum
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)

Menigheter/religiøse organisasjoner
Bispedømmene (11 stykker)
Den norske kirke - Kirkerådet
Islamsk Råd
Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

NGOer og interesseorganisasjoner
Amnesty International Norge
Flyktninghjelpen
Helsingforskomitéen
Human Rights Service (HRS)
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
NORAD
Norsk Folkehjelp
OMOD – Organisasjonen mot offentlig diskriminering
Redd Barna
PRESS – Redd Barna Ungdom
Røde Kors
SOS Rasisme
UNHCR Stockholm

Offentlige institusjoner
Barneombudet
Datatilsynet
Departementene
Domstolsadministrasjonen
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Utlendingsdirektoratet (UDI)
Utlendingsnemnda (UNE)

Politiske partier
Arbeiderpartiet
Det liberale folkepartiet
Demokratene
Fremskrittspartiet
Høyre
Kristelig Folkeparti
Kystpartiet
Miljøpartiet De grønne
Norges Kommunistiske Parti
Pensjonistpartiet
Rødt
Senterpartiet
Sosialistisk Venstreparti
Venstre

Juridiske organisasjoner/jussformidling
Antirasistisk Senter
Juridisk Rådgivning for kvinner (JURK)
Juss-Buss
Jussformidlingen
Kontoret for fri rettshjelp
Rettspolitisk forening
Norsk senter for menneskerettigheter (SMR)

Til toppen