Høringsbrev

Høringsbrev - effektivisering av allmenngjøringsordningen og solidaransvar

Som en del av oppfølgingen av handlingsplan 2 mot sosial dumping, legger Arbeids- og inkluderingsdepartementet med dette frem forslag til endringer i allmenngjøringsloven og utredning av en modell for solidaransvar på alminnelig høring.

Som vedlegg til høringsbrevet følger også Agendas utredning av de økonomiske og administrative konsekvensene av et solidaransvar i henhold til modellen som presenteres i høringsbrevet.

For en nærmere beskrivelse av innholdet i saken, vises til høringsbrevets punkt 1.3.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet ber om eventuelle merknader innen onsdag 5. mars 2009.

Med hilsen
Eli Mette Jarbo (e.f.)
avdelingsdirektør
                                                                                          Helen Remman
                                                                                          seniorrådgiver