Høringer

Høring - vikarbyrådirektivet

Arbeidsdepartementet viser til vedlagte høringsnotat med forslag til endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven.

Vi ber om høringsinstansenes merknader til det ovennevnte høringsnotatet.

Departementet ber om at høringsinstansene selv sørger for å forelegge saken for underliggende etater, tilknyttede organisasjoner, forbund, foreninger mv. Høringsnotatet er tilgjengelig på www.regjeringen.no/ad. Direktivet i dansk og engelsk versjon ligger også ute på nettsidene til Arbeidsdepartementet.

Vi ber om høringsinstansenes merknader innen 10. desember 2010.

Med hilsen

Ragnhild Nordaas (e.f.)
Avdelingsdirektør

                                                             Andreas van den Heuvel
                                                             førstekonsulent