Høringer

Høringsbrev

Høring om endringer i studentsamskipnadslovgivningen


Vedlagt følger høringsnotat om endringer i lov av 14. desember 2007 nr. 116 om
studentsamskipnader
(studentsamskipnadsloven), i forskrift om studentsamskipnader av 22. juli 2008 nr. 828 samt forskrift om tilskudd til studentboliger av 28. januar 2004 nr. 424.

I høringsnotatet foreslås det i all hovedsak endringer i studentsamskipnadsloven om felles revisor for alle studentsamskipnadene, at departementet får adgang til å avsette styret i særlige tilfeller, krav om kvalifisert flertall for styrebeslutninger i saker av vesentlig betydning for samskipnadens organisering av tjenester og økonomi, samt presisering i muligheten for kommersiell drift.

Som en videreføring av arbeidet med Prop. 15 L (2010-2011) om endringer knyttet til dokumentavgift, presiseres det at innlemming av heleide aksjeselskap og studentboligstiftelser i studentsamskipnadene skal gjennomføres med kontinuitet.
I forslaget presiseres det videre at studentsamskipnadene som gruppe ikke er offentligrettslig organ. Samskipnadenes forhold til annet lovverk avklares.

I forskrift om studentsamskipnader fremmes det forslag til krav om styrekompetanse og begrensninger når det gjelder styrets størrelse. I forskrift om tilskudd til studentboliger fremmes det forslag om tinglysning av heftelser på studentboliger. I tillegg defineres begrepet studentboligstiftelser i forskrift om tilskudd til studentboliger.

Høringsfristen er satt til tre måneder, jf. utredningsinstruksen punkt 5.2.

Høringsuttalelsene må være departementet i hende innen tirsdag 19. april 2011 kl. 15.00.

Departementet ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Kontaktpersoner i departementet er seniorrådgiver Monja Marie Evdahl, tlf: 22 24 77 55, e-post: mme@kd.dep.no og rådgiver Øystein Hagen, tlf: 22 24 77 89, e-post: oha@kd.dep.


Med hilsen

Anne Grøholt (e.f.)
avdelingsdirektør
Øystein Hagen
rådgiver