Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsbrev

Høring – behandlingen av sivile krav etter terrorhandlingene 22. juli 2011. Forslag til enkelte endringer i voldsoffererstatningsloven og straffeprosessloven


Justisdepartementet sender med dette på høring forslag om enkelte endringer i straffeprosessloven og voldsoffererstatningsloven. Endringene er initiert av terrorhandlingene 22. juli 2011.

Etter terrorangrepet vil et betydelig antall personer ha krav på erstatning og oppreisning. I høringsnotatet gjøres det rede for hvordan departementet ser for seg behandlingen av de sivile kravene som vil bli fremmet som følge av terrorhandlingene, og hvilke tiltak som er og vil bli satt i verk for å sikre tilfredsstillende behandling av kravene. Departementet går blant annet inn for å heve den øvre grensen for voldsoffererstatning. Det fremmes videre forslag om å utvide virkeområdet for voldsoffererstatning til å omfatte personer som har ytt bistand til ofrene i Regjeringskvartalet og på Utøya.

Departementet ønsker å legge til rette for at de fornærmedes og etterlattes rettigheter kan ivaretas best mulig. Høringsnotatet inneholder forslag om at fornærmede og etterlattes rett til å være til stede under hovedforhandlingen, kan ivaretas ved at de deltar i rettsmøtet ved bruk av fjernmøte eller ved at de mottar lyd- og bildeoverføring fra rettslokalet på nærmere angitt sted. Departementet går også inn for å innføre en hjemmel for å oppnevne koordinerende bistandsadvokat i enkelte straffesaker.

Departementet ber om høringsinstansenes syn på forslagene. Høringsfristen er
18. januar 2012. Saken haster, slik at det ikke kan påregnes noen utsettelse av høringsfristen. Høringsuttalelser sendes til Justis- og politidepartementet, Lovavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo. Vi ber om å få høringssvarene elektronisk i tillegg til ordinært brev. E-post kan sendes til lovavdelingen@jd.dep.no. Listen over adressatene for dette brevet er vedlagt.

Departementet ber høringsinstansene vurdere om det er behov for å forelegge høringsbrevet for eventuelle underliggende instanser som ikke er oppført på listen over høringsinstanser.

Med hilsen

Knut Erik Sæther e.f.
avdelingsdirektør

Sarah Rytterager
rådgiver

Til toppen