Høringsbrev

Ifølge liste

 

 

 

    

Deres ref. Vår ref. Dato

 

12/3727

03.04.2012

 

 

Høring - Utkast til forskrift om innlemmelse av forordning EU nr. 1007/2011 om tekstilnavn mv.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sender med dette på høring ny forskrift om tekstilnavn mv. Høringsfristen er fredag 27. april 2012.

Det er vedtatt en ny forordning (EU) nr. 1007/2011 om tekstilnavn mv. som opphever 3 tidligere direktiver på området (73/44/EØF, 96/73/EF og 2008/121/EF).

Revisjon av EU-reglene om tekstilnavn er gjort i hovedsak for å forenkle og forbedre det eksisterende rammeverket for utvikling av ny tekstilfibre slik at det tilrettelegges for utvikling i tekstilsektoren.

Forordningen medfører at det må fastsettes ny forskrift samtidig som gjeldende forskrifter oppheves. Forskriftene fastsatt med hjemmel i lov om merking av forbruksvarer mv. er forskrift 23. september 1996 nr. 942 om kvantitative analyser av ternære tekstilfiberblandinger, forskrift 23. september 1996 nr. 943 om metoder for kvantitative analyser av binære tekstilfiberblandinger og forskrift 3. desember 1998 nr. 1290 om fibermerking av tekstilprodukter.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har utarbeidet en forskrift som legger til grunn at forordningen gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegget selv, protokoll 1 og avtalen for øvrig.

Hovedinnholdet i forordningen viderefører i stor utstrekning gjeldende rett.

Den viktigste endringen består i at det innføres en bestemmelse hvor tekstilprodukter som inneholder pels eller andre materialer av dyr skal merkes med ”inneholder ikke-tekstildeler av dyr”, jf. artikkel 12.

Det innføres for øvrig følgende regler og presiseringer:

  • Flere nye definisjoner, jf. artikkel 13.
  • Søknadsprosedyren om godkjennelse av en ny fiber blir kortere, og det stilles minimumskrav til søknad om godkjennelse av nye fibre.
  • En prosedyre som produsenten må følge for å få føyd til et nytt fibernavn i vedlegget til forordningen/forskriften, jf. artikkel 6 nr. 2.
  • Et unntak fra de obligatoriske merkekravene bl.a. for skreddersydde tekstilprodukter laget av selvstendige skreddere, jf. artikkel 2 nr. 4.
  • Opplysninger om tekstilfibrenes sammensetning skal også gjøres kjent for forbrukerne hvor kjøpet gjøres elektronisk, jf. artikkel 16 nr. 1.
  • Markedstilsynet av tekstilprodukter som omfattes av forordningen/forskriften dekkes av forordning 765/2008 av 9. juli 2008 og direktiv 2001/95/EF av 3. desember 2001 om generell produktsikkerhet.
  • Mye av innholdet i reglene finnes i vedleggene (I-IX) til forordningen.

Tilsynet vil fremdeles ligge til Forbrukerombudet. 

Departementet har ennå ikke mottatt noen offisiell eller uoffisiell oversettelse av forordningen til norsk, men en dansk versjon er vedlagt.

Høringssaken finnes også på Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets hjemmeside på regjeringen.no.

 

Med hilsen 

Bodhild Fisknes (e.f.)

   

                                                                                          Hilde Merethe Berg

 

Vedlegg 3:

- Utkast til forskrift om innlemmelse av forordning EU nr. 1007/2011 omtekstilnavn og tilknyttet etikettering og merking av tekstilprodukters fibersammensetning      

- Forordning EU 1007/2011 på dansk     

- Adresseliste                                                 

 
Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur.


 

Adresseliste

Justis- og beredskapsdepartementet

Pb. 8005 Dep

0030

OSLO

Finansdepartementet

Pb. 8008 Dep

0030

OSLO

Nærings- og handelsdepartementet

Pb. 8014 Dep

0030

OSLO

Utenriksdepartementet

Pb. 8114 Dep

0032

OSLO

Hovedorganisasjonen Virke

Pb. 2900 Solli

0230

OSLO

Forbrukerombudet

Pb. 4597 Nydalen

0404

OSLO

Forbrukerrådet

Pb. 4594 Nydalen

0404

OSLO

Statens institutt for forbruksforskning

Pb. 4682 Nydalen

0405

OSLO