Høringer

Høringsbrev

Høring - Gjennomføring i norsk rett av 1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/20/EF om skipsrederes forsikring mot sjørettslige krav og 2) kommisjonsforordning (EU) nr. 285/2010 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 785/2004 om forsikringskrav for luftfartsselskap og luftfartsoperatører

 

Justisdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten og forslag til endringer i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart. Det foreslås også en ny forskrift og en endringsforskrift. Forslagene går frem av vedlagte høringsnotat.

Høringsnotatets punkt 1 gjelder gjennomføring i norsk rett av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/20/EF av 23. april 2009 om skipsrederes forsikring mot sjørettslige krav. Direktivet ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 32/2010 av 23. april 2010. Direktivet pålegger medlemsstatene å oppstille en obligatorisk forsikringsplikt for eiere av skip for sjørettslige krav som er omfattet av 1996-protokollen til London-konvensjonen 1976 om begrensing av ansvaret for sjørettslige krav. Formålet med direktivet, som inngår i EUs tredje sjøsikkerhetspakke, er primært å oppnå bedre vern for skadelidte gjennom plikten til å tegne forsikring for ansvaret, jf. direktivets fortale premiss (4).

Høringsnotatets punkt 2 gjelder gjennomføring i norsk rett av kommisjonsforordning (EU) nr. 285/2010 av 6. april 2010 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 785/2004 om forsikringskrav for luftfartsselskaper og luftfartøyoperatører. Forordningen ble vedtatt 6. april 2010 og ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 123/2010 av 10. november 2010. Forordningen reviderer forsikringskravene for luftfartsselskap og luftfartsoperatører i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 785/2004.

Direktiv 2009/20/EF og kommisjonsforordning (EU) nr. 285/2010 følger vedlagt i norsk og engelsk versjon.

Justisdepartementet foreslår også en endring av sjøloven § 91 annet ledd bokstav c. Endringsforslaget innebærer at det inntas en henvisning til lov 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse § 4-1 annet ledd. Ved en inkurie viser den gjeldende bestemmelsen til tvangsfullbyrdelsesloven § 4-1 første ledd, jf. Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 9. juni 2011 (HR-2011-1179-U).

Vi ber adressatene om å forelegge høringsnotatet for berørte underliggende organer og berørte underliggende organisasjoner og foreninger på eget område som ikke er oppført på adressatlisten. Høringsnotatet er tilgjengelig på www.regjeringen.no/jd. 

Høringsfristen er 25. juni 2012. Vi ber om at høringsuttalelser fortrinnsvis blir sendt elektronisk til lovavdelingen@jd.dep.no, eventuelt som vanlig post til Justis- og beredskapsdepartementet, Lovavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo.

Med hilsen

 

Tone Ofstad e.f.
avdelingsdirektør

                                                             Herman Bruserud
                                                             fung. lovrådgiver