Høringsbrev

Høring – NOU 2012:14 Rapport fra 22. juli-kommisjonen

Ved kongelig resolusjon 12. august 2011 ble 22. juli-kommisjonen oppnevnt for å gjennomgå og trekke lærdom av angrepene på regjeringskvartalet og Utøya 22. juli 2011. Kommisjonen avga sin rapport til statsministeren 13. august 2012.

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette rapporten på høring. Vi ber spesielt om synspunkter på kommisjonens avsluttende konklusjoner og anbefalinger, slik de fremgår av kapittel 19. Høringsbrevet og rapporten er tilgjengelig på www.regjeringen.no/html?id=697643.

Det er ønskelig med en bred deltakelse, og det inviteres til at også organisasjoner, instanser og eventuelt interesserte privatpersoner som ikke omfattes av adressatlisten kommer med innspill.

Vi ber adressatene forelegge høringsbrevet for berørte underliggende organer samt organisasjoner og foreninger innenfor eget ansvarsområde som ikke er oppført på vedlagte adressatliste. Vi ber også om at fylkesmennene ser til at berørte kommuner i deres områder er kjent med høringen.

Det er satt en kortere høringsfrist enn vanlig. Departementet ser ulempene med kort høringsfrist, men er likevel kommet til at hensynet til rask framdrift i arbeidet med oppfølgingen av rapporten fra 22. juli kommisjonen må veie tyngre. Justis- og beredskapsministeren har derfor besluttet at ordinær høringsfrist fravikes og settes til 3 uker, jf. Utredningsinstruksen punkt 1.3.

Høringsfristen er fredag 7. september 2012.

Høringsuttalelser sendes fortrinnsvis på e-post til postmottak@jd.dep.no, eventuelt som vanlig post til Justis- og beredskapsdepartementet, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo.

Med hilsen
Tor Saglie
konstituert departementsråd

Unni Gunnes
avdelingsdirektør