Høringsbrev

Regjeringen har i Meld. St. 29 (2010-2011) Felles ansvar for eit godt og anstendig arbeidsliv (Arbeidslivsmeldingen) varslet nye tiltak for å redusere ufrivillig deltid, og øke andelen heltid.

Arbeidsdepartementet sender på denne bakgrunn et høringsnotat på alminnelig høring med følgende forslag:

-         Forslag om drøftingsplikt med tillitsvalgte om bruk av deltidsstillinger.

-         Forslag om rett til utvidet stilling for deltidsansatte tilsvarende deres faktiske arbeidstid.

-         Spørsmål om endring i arbeidsmiljølovens bestemmelse om fortrinnsrett for deltidsansatte.

 

Vi ber om høringsinstansenes merknader senest innen 8. februar 2012, gjerne pr. e-post til postmottak@ad.dep.no.

 

 

Med hilsen

 

Ragnhild Nordaas (e.f.)ekspedisjonssjef

                                                                                          Torkel Sandegren  
                                                                                          avdelingsdirektør

Vedlegg