Høringsbrev

Høring – endringer i straffeloven 1902 og straffeloven 2005 (personforfølgelse, voldtekt og andre seksuelle overgrep, formidling av prostitusjon, forberedelse til tvangsekteskap, foreldelsesregler mv.)

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i straffeloven 1902. Forslagene gjelder straffebestemmelser om personforfølgelse («stalking»), voldtekt og andre seksuelle overgrep, formidling av prostitusjonsannonser, forberedelse til tvangsekteskap,  foreldelse og forvaring. 

Forslagene har dels bakgrunn i internasjonale forpliktelser. I høringsnotatet drøftes og foreslås nødvendige endringer for ratifikasjon av to europarådskonvensjoner – Europarådets konvensjon om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner og Europarådets konvensjon om beskyttelse av barn mot seksuell utnytting og seksuelt misbruk.

Departementet ber om høringsinstansenes syn på forslagene. Høringsfristen er 1. juni 2013. Høringsuttalelser sendes til Justis- og beredskapsdepartementet, Lovavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo. Vi ber om å få høringsuttalelsene elektronisk i tillegg til i ordinært brev. E-post kan sendes til lovavdelingen@jd.dep.no.

Listen over adressatene for dette brevet er vedlagt. Departementet ber høringsinstansene vurdere om det er behov for å forelegge høringsbrevet for eventuelle underliggende instanser som ikke er oppført på listen over høringsinstanser. Høringsbrevet er tilgjengelig på www.regjeringen.no/jd

Med hilsen
Fredrik Bøckman Finstad
avdelingsdirektør

Anne Sofie Hippe
førstekonsulent