Høringsbrev

Nærings- og handelsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i lov 17. desember 2004 nr. 101 om europeisk meldeplikt for tekniske regler (EØS-høringsloven). Samtidig sendes på høring forslag til forskrift som gjennomfører europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1024/2012 om administrativt samarbeid gjennom informasjonssystemet for det indre marked (IMI) og forslag til forskrift som gjennomfører europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1025/2012 om europeisk standardisering.

Forordning (EU) nr. 1024/2012 ble vedtatt 25. oktober 2012, og ble umiddelbart anvendelig i EUs medlemsstater fra 4. desember 2012. Forordning (EU) nr. 1025/2012 ble også vedtatt 25. oktober 2012, og ble umiddelbart anvendelig i EUs medlemsstater fra 1. januar 2013. Forordningene er publisert i Den europeiske unions tidende.[1] For at forordningene skal gjelde i Norge må de først innlemmes i EØS-avtalen og gjennomføres i nasjonal rett.

Vedlagte høringsnotat inneholder en nærmere beskrivelse av forordningenes innhold og departementets vurdering av hvordan de kan gjennomføres i nasjonal rett. Departementet foreslår endringer i EØS-høringsloven som vil gi hjemmel for gjennomføring av forordningene i forskrift. Forslag til to forskrifter legges også frem.

Ettersom gjennomføring av begge forordningene foreslås hjemlet i EØS-høringsloven blir det foretatt en felles høring.

Høringsfrist

De enkelte departementer og organisasjoner oppfordres til å videreformidle høringsbrevet til sine underliggende etater, medlemsorganisasjoner eller andre som vil berøres av forslaget og som ikke har mottatt brevet direkte (se liste over høringsinstanser).

Vi ber om at eventuelle merknader til forslagene til endringer i EØS-høringsloven og forskrifter som gjennomfører forordning (EU) nr. 1024/2012 og forordning (EU) nr. 1025/2012 sendes til postmottak@nhd.dep.no, alternativt til Nærings- og handelsdepartementet, Postboks 8014 Dep, 0030 OSLO, innen 15. mai 2013.

Med hilsen

Randi Vesseltun (e.f.)
avdelingsdirektør

Marit C. Schage Andria
rådgiver