Høring - forslag til endringer i manntallsforskriften og ervervstillatelsesforskriften

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 24.04.2015

Vår ref.: 15/787

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette på høring forslag til enkelte endringer i manntallsforskriften og ervervstillatelsesforskriften, jf. vedlagte høringsnotat.

Frist for høringsuttalelser er 24. april 2015.

Med hilsen                                                                        

 

 

Yngve Torgersen
fung. ekspedisjonssjef

                                                                                          Christian Wormstrand
                                                                                          fung. avdelingsdirektør

 

Arbeids- og sosialdepartementet

Sametinget

Fiskeridirektoratet

Garantikassen for fiskere

Norges Fiskarlag

Norges Kystfiskarlag

Pelagisk Forening

Fiskebåt

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening

Norske Sjømatbedrifters landsforening

Landsorganisasjonen i Norge

Norsk Sjømannsforbund

Norsk Sjøoffisersforbund

Det norske maskinistforbund

Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund

Næringslivets hovedorganisasjon

Til toppen