Høringsnotat om tydeliggjøring av rettigheter ved permisjon

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 29.02.2012

I dette høringsnotatet foreslår Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) å lovfeste rettigheter ved foreldrepermisjon. Forslaget er en del av oppfølgingen av Meld. S. 6 (2010-2011) Likestilling for likelønn.

BLD foreslår en ny lovbestemmelse i likestillingsloven som slår fast at arbeidstakere som er eller har vært i foreldrepermisjon har
- rett til samme eller tilsvarende stilling
- rett til å fremme lønnskrav og rett til lønnsvurdering
- rett til å nyte godt av alminnelige forbedringer i lønns- og arbeidsvilkårene

Formålet med den nye lovbestemmelsen er å hindre at arbeidstakere får svekket posisjon, svakere lønnsutvikling eller endrede vilkår i arbeidsforholdet som følge av foreldrepermisjon.

Rettighetene skal gjelde både for kvinner og menn. Fordi det fremdeles er slik at kvinner tar ut det meste av den samlede permisjonstiden, vil imidlertid rettighetene få særlig betydning for kvinner.