Høringsnotat om tydeliggjøring av rettigheter ved permisjon

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 29.02.2012

I dette høringsnotatet foreslår Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) å lovfeste rettigheter ved foreldrepermisjon. Forslaget er en del av oppfølgingen av Meld. S. 6 (2010-2011) Likestilling for likelønn.

BLD foreslår en ny lovbestemmelse i likestillingsloven som slår fast at arbeidstakere som er eller har vært i foreldrepermisjon har
- rett til samme eller tilsvarende stilling
- rett til å fremme lønnskrav og rett til lønnsvurdering
- rett til å nyte godt av alminnelige forbedringer i lønns- og arbeidsvilkårene

Formålet med den nye lovbestemmelsen er å hindre at arbeidstakere får svekket posisjon, svakere lønnsutvikling eller endrede vilkår i arbeidsforholdet som følge av foreldrepermisjon.

Rettighetene skal gjelde både for kvinner og menn. Fordi det fremdeles er slik at kvinner tar ut det meste av den samlede permisjonstiden, vil imidlertid rettighetene få særlig betydning for kvinner.

Vår ref.:

Høring: Lovforslag om tydeliggjøring av rettigheter ved foreldrepermisjon

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sender med dette et forslag om å lovfeste rettigheter ved foreldrepermisjon.

Høringsfristen er 29. februar 2012.

Departementet foreslår en ny lovbestemmelse i likestillingsloven som slår fast at arbeidstakere som er eller har vært i foreldrepermisjon har
- rett til samme eller tilsvarende stilling
- rett til å fremme lønnskrav og rett til lønnsvurdering
- rett til å nyte godt av alminnelige forbedringer i lønns- og arbeidsvilkårene

Lovforslaget er en del av oppfølgingen av Meld. S. 6 (2010-2011) Likestilling for likelønn. Her varslet Regjeringen at den vil vurdere om det er behov for å presisere arbeidstakeres rettigheter i ansettelsesforholdet ved foreldrepermisjon. Stortinget ga sin tilslutning til dette under behandlingen av meldingen.

Rettighetene i den foreslåtte bestemmelsen følger i dag av likestilingslovens vern mot kjønns¬diskriminering, men uten at dette står uttrykkelig i lovteksten. Forslaget innebærer således en presisering og tydeliggjøring av gjeldende regler.

Formålet med den nye lovbestemmelsen er å hindre at arbeidstakere får svekket posisjon, svakere lønnsutvikling eller endrede vilkår i arbeidsforholdet som følge av foreldrepermisjon.

I vedlagte høringsnotat gjøres det rede for forslaget og den nærmere begrunnelsen for forslaget. En fremstilling av bakgrunnen for forslaget, med gjeldende rett, rettspraksis, tariffavtaler, utenlandsk rett mm, er tatt inn i et eget vedlegg.

Departementet ønsker høringsinstansenes synspunkter på forslaget. Vi ønsker særlig at høringsinstansene gir tilbakemelding på følgende spørsmål:
- Er det behov for å tydeliggjøre rettighetene i en egen lovbestemmelse?
- Hvilke rettigheter bør lovfestes?
- Hvordan vil den foreslåtte lovbestemmelsen fungere som veiledning til arbeidsgivere og arbeidstakere om rettigheter og plikter i ansettelsesforhold i tilknytning til permisjonen?

Vi ber om at den enkelte høringsinstans ved behov sørger for foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter, etater, medlemsorganisasjoner mv.

Med hilsen


Arni Hole (e.f.)
ekspedisjonssjef
 Margaret Sandvik
 avdelingsdirektør

Adresseliste
Arbeidsdepartementet;Postboks 8019 Dep;0030 OSLO
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet;Postboks 8004 Dep;0030 OSLO
Landbruks- og matdepartementet;Postboks 8007 Dep;0030 OSLO
Finansdepartementet;Pb. 8008 Dep;0030 OSLO

 

Høringsinstanser

Departementene
Akademikerne
Aleneforeldreforeningen
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Arbeidsretten
Barne, ungdoms og familiedirektoratet
Barneombudet
Bedriftsforbundet
Deltasenteret
Den norske advokatforening
Den norske Dommerforening
Direktoratet for arbeidstilsynet
Domstoladministrasjonen
Ensliges Landsforbund
Finansnæringens hovesorganisasjon
FOKUS – Forum for kvinner og utviklingsspørsmål
Foreningen 2 foreldre
Forskningsstiftelsen FAFO
FUNK - Funksjonshemmede Norske kvinner
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Fylkeskommune
Fylkesmenne
Handels - og servicenæringens Hovedorganisasjon - HSH
Helsedirektoratet
Høgskolen i Finnmark
Institutt for samfunnsforskning
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
JUSS-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Midt-norge
Jusshjelpa i Nord-Norge
KILDEN
Kirkelig arbeids- og interesseorganisasjon
Kirkens familievern
Kommunene
KS
KUN Senter for kunnskap og likestilling
Kvinnefronten
Kvinnegruppa Ottar
Kvinner i mannsyrker
Kvinneuniversitetet
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner
Likestillings- og diskrimineringsnemnda
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Likestillingssenteret
Mangfold i Arbeidslivet stiftelsen
Menneskerettsalliansen
MIRA-ressurssenter
Nemnd for kvinner og likestillingsspørsmål
Norges Bygdekvinnelag
Norges forskningsråd
Norges kvinne- og familieforbund
Norges Røde Kors
Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
Norsk kvinnesaksforening
Norske kvinnelige akademikere, v/ Anne Holden Rønning
Norske Kvinnelige Juristers Forening
Norske Kvinners Sanitetsforening
Næringslivets hovedorganisasjon - NHO
Redd Barna
REFORM ressurssenter for menn
Regjeringsadvokaten
Rettspolitisk Forening
Riksadvokaten
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner - SAFO
Sametinget
Seniorsaken
Senter for likestilling
Sivilombudsmannen
Statens råd for likestilling for funksjonshemmede
Statens seniorråd
Statistisk sentralbyrå
Stiftelsen Stopp Diskrimineringen
UNIO
Universitetet for miljø- og biovitenskap
Universitetet i Bergen
Universitetet I Oslo
Universitetet i Oslo - Nordisk Institutt for kvinne- og kjønnsforskning
Universitetet i Oslo – Norsk senter for menneskerettigheter
Universitetet i Oslo, Juridisk fakultet
Universitetet i Oslo, KVIBALD (Avdeling for kvinnerett, barnerett og likestillings- og diskrimineringsrett)
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Universitetet i Trondheim  NTNU
Virke
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS)

 

Til toppen