Høringsnotat

Høringsnotatets bakgrunn og oppbygging.

Høringsnotatets bakgrunn og oppbygging.

I 2004 ble det som tidligere var fylkeskommunens ansvarsområde innenfor barnevernet overført til staten. I forlengelse av reformen ble Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) opprettet.

I forbindelse med St.prp. nr. 69 (2006-2007) ba Stortinget Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet om å sette i gang en bred evaluering av reformen. Evalueringen omfatter derfor det statlige barnevernet. Evalueringen ble gjennomført i 2010 og 2011 av ulike forsknings- og konsulentmiljøer. En oppsummering av evalueringen er gjengitt i kapittel 4.

Departementet har også mottatt en rekke andre innspill om endringer i barnevernet. Slike innspill har kommet bl.a. fra Barnevernpanelet og Barnevernproffene, samt fra ulike utvalg og arbeidsgrupper nedsatt av departementet.

Forslagene i dette høringsnotatet er en del av regjeringens barnevernløft, som i tillegg til ny organisering og nye prioriteringer, består av et ressursløft. Ressursløftet innebærer en økning i nye kommunale stillinger. I 2011 og 2012 øremerket regjeringen henholdsvis 240 og 290 millioner kroner til det kommunale barnevernet.

Last ned høringsnotat - forslag til endringer i barnevernloven