Høy inntektsvekst for eldre

SSB har utarbeidet en artikkel om utviklingen i inntekter i den eldre befolkningen.

SSB skriver at eldre de siste 10 årene har opplevd sterk samlet inntektsvekst, selv om veksten har avtatt noe de siste årene. Det er særlig i aldersgruppen 62–66 år at vi finner den sterkeste veksten. Inntektsøkningen for dem over 60 år er i hovedsak drevet av høyere yrkesinntekt og høyere alderspensjon. Det er de med lavest inntekt som har opplevd den relativt kraftigste veksten, selv om økningen i absolutte kroner har vært størst for dem med høyest inntekt.

Artikkelen har også en omtale av blant annet inntektsvekst og inntektsutvikling blant eldre fordelt på kvinner og menn, og inntektsutvikling for eldre sammenliknet med de som er yngre.

Artikkelen er en del av Arbeids- og sosialdepartementets avtale med SSB om at de skal produsere inntektsstatistikk for den eldre befolkningen.