Høyring - auke i ansvarsgrensene i sjøloven § 175 a

Justisdepartementet gjer i høyringsbrevet her framlegg om å auke ansvarsgrensene i sjøloven § 175 a.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.05.2008