Høyring - Endringar i Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/35/EF av 29. juni 2000 om bekjempelse av forsinket betaling ved handelstransaksjoner - COM(2009) 126/4

Høyringsfrist: 05.06.2009

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 05.06.2009