Høyring - Endringar i Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/35/EF av 29. juni 2000 om bekjempelse av forsinket betaling ved handelstransaksjoner - COM(2009) 126/4

Høyringsfrist: 05.06.2009

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 05.06.2009

Vår ref.: 200902904 EP HEA/bj

Høyring: Endringar i Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/35/EF av 29. juni 2000 om bekjempelse av forsinket betaling ved handelstransaksjoner – COM(2009) 126/4


Direktivet om forseinka betaling inneheld reglar som tek sikte på å styrkje kreditorane si rettsstilling ved forseinka betaling i handelshøve. Direktivet gjeld berre for betalingar i samband med handelstransaksjonar mellom verksemder eller mellom verksemder og det offentlege. Direktivet gjeld altså ikkje i forbrukarforhold. Direktivet er eit minimumsharmoniseringsdirektiv, noko som vil seie at medlemsstatane har høve til å innføre reglar som er meir fordelaktige for kreditorane.

Direktivet er i norsk rett gjennomført i mellom anna lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. Ot.prp. nr. 3 (2003–2004) gjer greie for dei nødvendige endringane i norsk rett etter at direktivet vart innlemma i EØS-avtala.

Europakommisjonen har kome til at forseinka betaling mellom verksemder og mellom verksemder og det offentlege framleis er eit problem for små og mellomstore verksemder og den indre marknaden. Kommisjonen har difor gjort framlegg (COM (2009) 126/4) om mellom anna følgjande endringar i direktivet om forseinka betaling:

  • Artikkel 1 er foreslått endra slik at det ikkje lenger skal vere høve til å gjere unntak frå direktivet for krav under 5 €.
  • Artikkel 4 gjev standardiserte satsar for kva kreditor kan krevje til dekning av kostnadene til inndriving av krav, når ikkje anna går fram av avtala.
  • Artikkel 5 gjeld forseinka betaling frå det offentlege. Det er mellom anna foreslått at kreditor skal ha rett til ein kompensasjon på 5 % av kravet ved forseinka betaling frå det offentlege, i tillegg til renter ved forseinka betaling.
  • Artikkel 6 inneheld reglar om klårt urimelege vilkår. Eit vilkår om at det ikkje skal betalast renter for forseinka betaling, skal alltid reknast som urimeleg.
  • Artikkel 7 pålegg medlemsstatane å sikre full openheit med omsyn til rettar og plikter etter direktivet særleg med omsyn til praktisk informasjon til verksemder.
  • Artikkel 10 gir reglar om overvaking og etterleving av direktivet.

Kommisjonen sitt syn er at direktivframlegget ikkje fører til nye administrative byrder. Dei økonomiske verknadene av direktivet vil for verksemder og det offentlege vere avhengige av deira betalingspraksis.

Endringsframlegget er lagt ved høyringsbrevet her, og er elles tilgjengeleg på nettsida til Kommisjonen: http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/late_payments/index.htm

Departementet inviterer høyringsinstansane til å gi sitt syn på dei foreslåtte endringane frå Kommisjonen innan 5. juni 2009.

Ei liste over adressatane er lagt ved høyringsbrevet. Vi ber om at adressatane sjølve gjer høyringsbrevet kjent for eventuelle underordna etatar og organ.

Høyringsfråsegnene skal sendast til Justisdepartementet, Lovavdelinga, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo. Dersom det let seg gjere, ber vi om at fråsegnene i tillegg blir sende som Word-filer til: hans.kaiser@jd.dep.no

Med helsing

Tone Ofstad e.f.
avdelingsdirektør

Hans Kaiser
førstekonsulent

Høyringsinstansar:

 

Departementa

 

Domstoladministrasjonen

Forbrukerrådet

Forbrukarombodet

Husbanken

Innovasjon Norge

Kommunalbanken AS

Konkurransetilsynet

Kredittilsynet

Noregs Bank

Regjeringsadvokaten

Riksrevisjonen

Skattedirektoratet

Statens Innkrevjingssentral

Toll- og avgiftsdirektoratet

Verdipapirsentralen

ØKOKRIM

 

Sivilombudsmannen

 

Bergen kommune

Oslo kommune

Stavanger kommune

Trondheim kommune

Tromsø kommune

 

Arbeidsgiverforeningen for Skip og Offshorefartøyer

Bedriftsforbundet

Bankklagenemnda

COOP NKL BA

De selvstendige kommunale pensjonskasser

Den Norske Advokatforening

Den norske Aktuarforening

Den norske Dommerforening

Den norske Revisorforening

Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Eiendomsmeglerforetakenes Forening

Finansforbundet

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Handelsbanken Liv

Handelshøyskolen BI

Huseiernes Landsforbund

 

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)

Kreditorforeningen i Oslo

Landsorganisasjonen i Norge

Maskinentreprenørenes Forbund

Nei til EU

NKK – Forbund for kommunal økonomi, forvaltning og skatteinnfordring

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Norges Bilbransjeforbund

Norges Bondelag

Norges Eiendomsmeglerforbund

Norges Fiskarlag

Norges Fondsmeglerforbund

Norges Handelshøyskole

Norgess Huseierforbund

Norges Juristforbund

Norges Kreditorforbund

Norges Lastebileierforbund

Norges Rederiforbund

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk egeninkassoforening

Norsk senter for menneskerettigheter

Norske Boligbyggelags Landsforbund

Norske Finansanalytikeres Forening

Norske Forsikringsmegleres Forening

Norske Inkassobyråers Forening

Norske Kredittopplysningsbyråers Forening

Norske Kommunale Regnskapskontrollørers Forbund

Norske Pensjonskassers Forening

Norske Siviløkonomers forening

NTL-Skatt

Næringslivets Hovedorganisasjon

Oslo Børs

Private Barnehagers Landsforbund

Pukk- og grusleverandørenes landsforening

Rettspolitisk foreining

Sjøassurandørenes Centralforening

Skattefogdenes Landsforening

Skatterevisorenes Forening

Sparebank 1 Livsforsikring

Sparebankforeningen i Norge

Verdipapirfondenes forening

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Til toppen