Høyring - endringar i patentlova m.m. (gjennomgang av tiltaka som vart innførte i norsk rett ved gjennomføringa av EUs patentdirektiv m.m.)

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 01.09.2012

Høyringsfråsegner blir publiserte her. Høyringsfristen er 01.09.2012.