Høyring - forslag om å trekkje den norske reservasjonen mot FN-konvensjonen 11. april 1980 om kontraktar for internasjonale lausøyrekjøp (CISG) del II om avtaleinngåing m.m.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.08.2012

Høringsuttalelser publiseres fortløpende. Høringsfristen er 16.08.2012.

Vår ref.: 201203482 EP PSW/mk

Høyring – forslag om å trekkje den norske reservasjonen mot FN-konvensjonen 11. april 1980 om kontraktar for internasjonale lausøyrekjøp (CISG) del II om avtaleinngåing m.m.

 

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høyring forslag om å trekkje den norske reservasjonen mot FN-konvensjonen 11. april 1980 om kontraktar for internasjonale lausøyrekjøp (CISG) del II om avtaleinngåing. Høyringsnotatet tek òg opp spørsmålet om på kva måte ein kan gjennomføre konvensjonen del II i norsk rett. Dessutan er det eit spørsmål om det i denne samanhengen kan vere aktuelt å sjå nærare på gjennomføringa i norsk rett av heile CISG. I det vedlagde høyringsnotatet er det gjort nærmare greie for framlegga.

Vi ber om at adressatane sjølve gjer høyringsnotatet kjent for eventuelle underordna etatar og organ. Høringsnotatet er lagt ut på internettadressa www.regjeringen.no/nn/dep/jd/Dokument/Hoyringar.

Høyringsfristen er 16. august 2012. Vi ber om at høyringsfråsegnene fortrinnsvis blir sende elektronisk til lovavdelingen@jd.dep.no, eventuelt som vanleg post til Justis- og beredskapsdepartementet, Lovavdelinga, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo.

Med helsing

Tone Ofstad e.f.
avdelingsdirektør

Per Sigvald Wang
kst. lovrådgiver

Høyringsinstansar

 

Departementa

 

Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Finanstilsynet

Forbrukarrådet

Forbrukarombudet

Konkurransetilsynet

Noregs Bank

Regjeringsadvokaten

 

Høgsterett

Lagmannsrettane

Bergen tingrett

Kristiansand tingrett

Nord-Troms tingrett

Oslo tingrett

Stavanger tingrett

Sør-Trøndelag tingrett

 

Fylkeskommunane

Oslo kommune

Bergen kommune

Trondheim kommune

Stavanger kommune

Kristiansand kommune

 

Advokatforeningen

Bedriftsforbundet

Bilimportørenes Landsforening

Bokhandlerforeningen

Coop Norge SA

Dagligvareleverandørenes forening

De norske bokklubbene AS

De regionale helseforetakene

Den norske Dommerforening

Eiendomsmeglerforetakenes Forening

Elektronikk Importør Foreningen

Energibedriftenes Landsforening

Finansieringsselskapenes forening

Finansnæringens Fellesorganisasjon

Fiskernes Salgslag A/L

Handelshøyskolen BI         

Huseiernes Landsforbund

IKT-Norge

Innovasjon Norge

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Kred.no AS

Leketøybransjens fellesråd

Landsorganisasjonen i Norge

Markedsføringsforeningen i Oslo

Nei til EU

NORBOAT

Nordisk Skibsrederforening

Norges Automobilforbund

Norges Bilbransjeforbund

Norges Eiendomsmeglerforbund

Norges Fondsmeglerforbund

Norges Ingeniør- og Teknologiorganisasjon (NITO)

Norske Inkassobyråers Forening

Norges Juristforbund

Norges kemner og kommuneøkonomers forbund

Norges Kreditorforbund

Norges Markedsføringsforbund

Norges Musikkhandlerforbund

Norges Bondelag

Norges Rederiforbund

Norges Zoohandleres Bransjeforening

Norsk Bergindustri

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norske Boligbyggelags Landsforbund

Norske Elektroleverandørers Landsforening

Norske Forsikringsmegleres Forening

Norske Kredittopplysningsbyråers Forening

Norsk forening for bygg- og entrepriserett

Norsk Industri

Norsk Kennel Klub

Norsk Skipsmeglerforbund

Norsk senter for menneskerettigheter

Næringslivets Hovedorganisasjon

Pensjonkasseforeningen

Rettspolitisk forening

Stiftelsen Elektronikkbransjen

Virke

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Til toppen