Høyring - forslag til direktiv om forbrukarretter

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 26.01.2009

Vår ref.: 200807603 EP PSW/bj

Høyring – forslag til direktiv om forbrukarretter 

EU-kommisjonen fremma 8. oktober 2008 eit forslag til direktiv om forbrukarretter, COM (2008) 614/3. EU-kommisjonen viser til at ulik lovgjeving i medlemslanda i EU skaper barrierar for den indre marknaden og at dette er til ulempe både for forbrukarar og næringsdrivande. Kommisjonen foreslår derfor at ein legg til grunn prinsippet om full harmonisering, men forutset samstundes at ein har eit høgt nivå på forbrukarvernet. Direktivforslaget vil bli handsama i Rådet og Europaparlamentet etter medbestemmingsprosedyren. Direktivforslaget er EØS-relevant.

Direktivet tar mellom anna sikte på å erstatte direktiva om fjernsal, sal utanfor fast utsalsstad, forbrukarkjøp og urimelege avtalevilkår. Direktivforslaget kapittel II om informasjon til forbrukarane har særleg innverknad på forbrukarkjøpslova og handverkstenestelova som begge ligg under Justisdepartementet, og kan i tillegg få innverknad på anna tenesteyting som i dag er regulert av ulovfesta kontraktrettslege reglar. Direktivforslaget kapittel III om fjernsal og sal utanfor fast utsalsstad har særleg innverknad på angrerettlova, og direktivet har òg innverknad på marknadsføringslova, som begge høyrer under Barne- og likestillingsdepartementet. Direktivforslaget kapittel IV gjeld forbrukarkjøp og har derfor innverknad på forbrukarkjøpslova, men jamvel ei side til grunnleggjande og allmenne kontraktrettslege prinsipp. Direktivforslaget kapittel V gjeld sensur av urimelege kontraktvilkår og har derfor ei side til avtalelova §§ 36 og 37 som ligg under Justisdepartementet og til marknadsføringslova § 9a, som ligg under Barne- og likestillingsdepartementet. 

Eventuelle merknader blir å sende til Justisdepartementet, Lovavdelinga,
Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo, gjerne òg per e-post til per.sigvald.wang@jd.dep.no, innan 26. januar 2009. Den vidare oppfølginga vil skje i samarbeid mellom Justisdepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet.

Ein gjer adressatane merksame på at det i januar 2009 vil bli halde eit dialogmøte om saka. Departementa kjem attende til dette. Møtet vil ikkje erstatte skriftlege innspel som grunnlag for den vidare oppfølginga av saka frå norsk side. Ein oppmodar difor alle som har synspunkt, om å gje skriftlege høyringssvar.

Direktivforslaget i dansk og engelsk versjon følgjer vedlagt. Nærmare informasjon om direktivforslaget og ulike språkversjonar er å finne på Kommisjonen sin nettstad: http://ec.europa.eu/consumers/rights/cons_acquis_en.htm.

Med helsing

Tone Ofstad e.f.
avdelingsdirektør

Per Sigvald Wang
fungerande lovrådgivar

Høyringsinstansar

Departementene

 

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forbrukertvistutvalget

Konkurransetilsynet

Kredittilsynet

Regjeringsadvokaten

Statens institutt for forbruksforskning

 

Autoriserte Bruktbilhandleres Landsforbund

Bilimportørenes Landsforening

Byggherreforeningen

Byggmesterforbundet

Dagligvareleverandørenes forening

De norske Bokklubbene as

Den Norske Advokatforening

Den norske Bokhandlerforening

Den norske Dommerforening

Den norske stats husbank

eforum.no

Eiendomsmeglerforetakenes Forening

EL & IT forbundet

Elektronikk Importør Foreningen

Elite Foto

Energibedriftenes landsforening

Entreprenørforeningen Bygg & Anlegg (EBA)

Fellesforbundet

Finansforbundet

Finansieringsselskapenes forening

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Fotorådet

Glassbransjeforbundet?

Handelens- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

HSH, Seksjon møbel og interiør

IKT-Norge

Innovasjon Norge

Isolasjonsfirmaenes Forening

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Juss-Buss

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Kommunenes Sentralforbund

Kreditorforeningen Øst

Landsorganisasjonen i Norge

Leketøybransjens Fellesråd

Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund

Maskinentreprenørenes Forbund

Norges Automobilforbund

Norges Bilbransjeforbund

Norges Bondelag

Norges Byggmesterforbund

Norges Båtbransjeforbund

Norges Eiendomsmeglerforbund

Norges Fiskarlag

Norges Huseierforbund

Norges Hytteeierforbund

Norges Hytteforbund

Norges Ingeniørorganisasjon

Norges Juristforbund

Norges Kooperative Landsforening

Norges Kreditorforbund

Norges Kvinne- og familieforbund

Norges Markedsføringsforbund

Norges Praktiserende Arkitekter

Norges Rederiforbund

Norges Skogeierforbund

Norges Zoohandleres Bransjeforening

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk Direkte Markedsføringsforening

Norsk forening for bygg- og entrepriserett

Norsk Kennel Klub

Norsk Renseri- & vaskeriforbund

Norsk senter for menneskerettigheter

Norsk Ventilasjon og Energiteknisk Forening

Norske Arkitekters Landsforbund

Norske Boligbyggelags Landsforbund

Norske Elektroleverandørers Landsforening

Norske Inkassobyråers Forening

Norske Murmestres Landsforening

Norske Skohandleres Forbund (HSH)

Norske Trevarefabrikkers Landsforbund

NORVAR

Næringslivets Hovedorganisasjon

Parfymehandlernes Landsforbund

Pukk- og grusleverandørenes landsforening

Rettspolitisk forening

Rådgivende Ingeniørers forening

Sparebankforeningen i Norge

Standard Norge

Stiftelsen Elektronikkbransjen

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Sør-Trøndelag tingrett

Tekna

Teknologibedriftenes Landsforening

Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

 

Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

 

 

Til toppen