Høyring - forslag til endringar i inkassoforskrifta og inkassolova som følgje av direktiv 2005/36/EF (yrkeskvalifikasjonsdirektivet) og direktiv 2006/123/EF (tenestedirektivet)

Høyringsfrist 17.12.2009

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 17.12.2009

Vår ref.: 200906861 EP TOF/bj

Høyring – forslag til endringar i inkassoforskrifta og inkassolova som følgje av direktiv 2005/36/EF (yrkeskvalifikasjonsdirektivet) og direktiv 2006/123/EF (tenestedirektivet)


Justisdepartementet sender med dette på høyring forslag om endringar i inkassoforskrifta som følgje av direktiv 2005/36/EF (yrkeskvalifikasjonsdirektivet) og direktiv 2006/123/EF (tenestedirektivet). Forslaget gjeld mellom anna retten til å drive inkassoverksemd mellombels i Noreg utan norsk inkassoløyve. Departementet foreslår òg ei utviding av forskriftsheimelen i inkassolova § 4 femte ledd. I det vedlagde høyringsnotatet er det gjort nærmare greie for framlegga.

Vi ber om at adressatane sjølve legg fram høyringsbrevet for underliggjande etatar og organ som sake kjem ved. Fleire eksemplar av høyringsbrevet er å få frå internett på adressa www.regjeringen.no/jd.

Høyringsfristen er 17. desember 2009. Høyringsfråsegnene skal sendast til Justisdepartementet, Lovavdelinga, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo.


Med helsing


Tone Ofstad e.f.
avdelingsdirektør

Berit Johansen
kontorleder

Adressatar

 

Departementa

Datatilsynet

Forbrukarombodet

Forbrukarrådet

Kredittilsynet

Noregs Bank

Regjeringsadvokaten

Statens innkrevjingssentral

Stortingets ombodsmann for forvaltninga

ØKOKRIM

 

Arbeidssøkerforbundet

Bankklagenemnda

Bedriftsforbundet

Debitorforeningen

Den Norske Advokatforening

Den norske Dommerforening

Den norske Revisorforening

Finansforbundet

Finansieringsselskapenes Forening

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Gjeldsoffer-Alliansen

Handels- og Servicenæringens

Hovedorganisasjon

 

 

 

 

 

Inka Management AS

Inkassoklagenemnda

Intrum Justitia AS

Juridisk rådgivning for kvinner

Juss-Buss

Juss Hjelpa i Nord-Norge

KrediNor

KredittPartner AS

Landsorganisasjonen i Norge

Lindorff AS

Nordenfjeldske Creditreform AS

Norges Autoriserte Regnskapsføreres

Forening

Norges Kreditorforbund

Norsk egeninkassoforening

Norske Inkassobyråers Forening

Norske Kredittopplysningsbyråers

Forening

Næringslivets Hovedorganisasjon

PayEx

Regional støtte for behandling av

gjeldsordningssaker

Sparebankforeningen i Norge

 

Til toppen