Høyring - varsel om tvangsoppløysing etter aksjelova mv.

Høyringsfrist 01.08.2010

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 01.08.2010

Vår ref.: 201002549 EP IKR/bj

Plikten til å varsle selskapet i samband med tvangsoppløysing av selskapet mv. – framlegg om endring av aksjelova og enkelte andre lover


Vedlagt følgjer eit høyringsnotat som i hovudsak gjeld endringar i aksjelova §§ 16-16 og 16-17. Aksjelova § 16-16 gjeld det varselet Brønnøysundregistra skal gje selskapet i ei sak om tvangsoppløysing av selskapet. Bakgrunnen for framlegget er at Høgsteretts ankeutval i ein orskurd 30. mars 2009 (Rt. 2009 s. 414) kom til at varsel etter aksjelova § 16-16 må vere kome fram til selskapet. Framlegget i høyringsnotatet her går ut på at det skal vere tilstrekkeleg at varsel er sendt til selskapet.

Det blir også gjort framlegg om endringar i dei tilsvarande reglane i allmennaksjelova, samvirkelova og bustadbyggjelagslova. I tillegg gjeld lovframlegget retting av enkelte inkuriar i aksjelova og allmennaksjelova.

Ei liste over adressatane er lagt ved høyringsbrevet. Vi ber om at adressatane sjølve gjer høyringsbrevet kjend for eventuelle underordna etatar og organ.

Høyringsfristen er 1. august 2010. Høyringsfråsegnene kan sendast Justisdepartementet, Lovavdelinga, postboks 8005 Dep, 0030 Oslo.


Med helsing


Tone Ofstad  e.f.
avdelingsdiretør


Ingrid K. Rogne
lovrådgjevar

Høyringsinstansar

 

Alle departementa

 

Brønnøysundregistra
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Forbrukarombodet
Forbrukarrådet
Konkurransetilsynet
Noregs Bank
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Statistisk sentralbyrå
Verdipapirsentralen
ØKOKRIM

 

Akademikerne
AksjeNorge
Aksjonærforeningen
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Bedriftsforbundet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Det norske Veritas
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Fellesorganisasjon
Handels- og Servicenæringens
   Hovedorganisasjon
Handelshøyskolen BI

KS (kommunesektorens interesse- og
   arbeidsgiverorganisasjon)
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Autoriserte Regnskapsføreres
   forening
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Juristforbund
Norges Kreditorforbund
Norges Rederiforbund
Norsk Investorforum
Norsk senter for menneskerettigheter
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Inkassobyråers Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs ASA
Siviløkonomene

Skatterevisorenes Forening
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Universitetet i Bergen, Det juridiske
   fakultet
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet
Universitetet i Tromsø, Det juridiske
   fakultet
Verdipapirfondenes Forening
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

 

Til toppen