Høyring – Forslag om endringar i forseinkingsrentelova (gjennomføring av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/7/EU av 16. februar 2011 om kamp mot forseinka betaling i handelshøve)

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 01.09.2011

Vår ref.: 201103796 EP HEA/mk

Høyring – Forslag om endringar i forseinkingsrentelova (gjennomføring av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/7/EU av 16. februar 2011 om kamp mot forseinka betaling i handelshøve)
Justisdepartementet sender med dette på høyring forslag til endringar i forseinkingsrentelova i samband med gjennomføring av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/7/EU av 16. februar 2011 om kamp mot forseinka betaling i handelshøve.

Forslaget er nærare gjort rede for i høyringsnotatet som ligg ved brevet her. Den danske versjonen av direktivet ligg òg ved. Andre språkversjonar på dei offisielle språka i EU kan ein finne på http://eur-lex.europa.eu/Result.do?checktexts=checkbox&TypeAffichage=sort_key&page=1&idReq=1&Submit22=GO

Høyringsfråsegnene kan sendast til lovavdelingen@jd.dep.no, eventuelt til Justisdepartementet, Lovavdelinga, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo. Vi ber om svar innan 1. september 2011.

Ei liste over adressatane for høyringsbrevet er lagt ved. Vi ber om at høyringsinstansane sjølve legg fram notatet for relevante underordna organ og organisasjonar.

Med helsing


Tone Ofstad e.f.
avdelingsdirektør
                                                      Hans Kaiser
                                                      rådgjevar

Høyringsinstansar:

Departementa

Domstoladministrasjonen
Finanstilsynet
Konkurransetilsynet
Skattedirektoratet
Toll- og avgiftsdirektoratet

Forbrukarrådet
Forbrukarombodet
Husbanken
Innovasjon Norge
Noregs Bank
Regjeringsadvokaten
Riksrevisjonen
Statens Innkrevjingssentral
Verdipapirsentralen
ØKOKRIM

Sivilombodsmannen

Bergen kommune
Oslo kommune
Stavanger kommune
Trondheim kommune
Tromsø kommune

Advokatforeningen
Arbeidsgiverforeningen for Skip og Offshorefartøyer
Bedriftsforbundet
COOP Norge SA
Finansklagenemnda
Den norske Aktuarforening
Den norske Dommerforening
Den norske Revisorforening
Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Finansforbundet
Finansnæringens Fellesorganisasjon
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Handelsbanken Liv
Handelshøyskolen BI
Huseiernes Landsforbund
Kommunalbanken AS
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
Kreditorforeningen i Oslo
Landsorganisasjonen i Norge
Maskinentreprenørenes Forbund
Nei til EU
NKK – Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bilbransjeforbund
Norges Bondelag
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Fiskarlag
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Huseierforbund
Norges Juristforbund
Norges Kreditorforbund
Norges Lastebileierforbund
Norges Rederiforbund
Norsk Bergindustri
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Egeninkassoforening
Norsk senter for menneskerettigheter
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Inkassobyråers Forening
Norske Kommunale Regnskapskontrollørers Forbund
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
Norske Siviløkonomers forening
NTL-Skatt
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Pensjonskasseforeningen
Private Barnehagers Landsforbund
Rettspolitisk foreining
Sjøassurandørenes Centralforening
Skatterevisorenes Forening
Sparebank 1 Livsforsikring
Verdipapirfondenes forening
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Til toppen