Høyring – utkast til forskrift om rekneskapsføring for Den norske kyrkja

Det er etablert eit rettsleg grunnlag for at den delen av Den norske kyrkja som i dag er ein del av staten, kan skiljast ut og overførast til eit nytt rettssubjekt for Den norske kyrkja. Kulturdepartementet har utarbeidd eit utkast til forskrift om tilpassingar til rekneskapslova.

Status: Under behandling

Høyringsfrist: 15.08.2016