Høyring – utkast til forskrifter i medhald av fiskesalslagslova

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 22.11.2013

Vår ref.:

Høyringsbrev [PDF]

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Det norske maskinistforbund

Finansdepartementet

Finans Norge

Fiskekjøpernes forening

Fiskeridirektoratet

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Garantikassa for fiskere

Justis- og politidepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Landsorganisasjonen

Norges Fiskarlag

Norges Kystfiskarlag

Norges Råfisklag

Norges Sildesalgsalg

Norges Sjømatråd

Norsk sjømannsforbund

Norske Sjømatbedrifters Landsforening

Norsk Sjøoffisersforbund

Nærings- og handelsdepartementet

Pelagisk forening

Riksmekleren

Rogaland Fiskesalgslag

Sametinget

Skagerakfisk

Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag

Vest-Norges Fiskesalslag