Høyring – utkast til forskrifter i medhald av fiskesalslagslova

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Fiskeri- og kystdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 22.11.2013