Høyring om "En mer effektiv og fremtidsrettet hjelpemiddelformidling – for økt deltakelse og mestring"

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette rapporten ”En mer effektiv og fremtidsrettet hjelpemiddelformidling – for økt deltakelse og mestring” på høyring. Ny høyringsfrist: 31. mai.

Status: Under behandling

Høyringsfrist: 21.05.2017

Vår ref.: 17/649

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette rapporten ”En mer effektiv og fremtidsrettet hjelpemiddelformidling – for økt deltakelse og mestring” på høyring.

I november 2015 sette Regjeringa ned eit ekspertutval for å få ei heilskapeleg undersøking av hjelpemiddelpolitikken. Ekspertgruppa la fram si sluttrapport 6. februar 2017, og denne rapporten blir no sendt på høyring.

Rapporten kan lastast ned frå Arbeids- og sosialdepartementet si heimeside: https://www.regjeringen.no/contentassets/2f3ae6c7a2dd4adbae2c2e152af97c3e/a-0043-b_rapport-hjelpemiddutvalget.pdf

Rapporten er delt inn i ein deskriptiv del, kapitla 2 til 8, og ein del med drøftingar og framlegg, kapitla 9 til 15. Kapittel 1 gir ei oppsummering av ekspertgruppas viktigaste framlegg i dei andre kapitla.

Vi ber om at høyringsinstansane i sine merknader er tydelege på kva del av rapporten fråsegna gjeld:

  • Samandrag (kapittel 1)
  • Beskriving/kartlegging (kapittel 2 til 8)
  • Drøftingar og enkeltforslag (kapittel 9 til 15) 

Høyringsfrist er 21. mai 2017.

Liste over høyringsinstansar er lagt ved. Vi legg til grunn at departementa og paraplyorganisasjonane videresend høyringa til aktuelle organisasjonar under seg.

Høyringa er open for alle, og alle kan sende innspel. Vi ber om at høyringsfråsegn sendast elektronisk ved bruk av den digitale løysinga for høyringssvar. 

Les og svar på høyringa under «Send inn høringssvar» nedanfor.

 

Med helsing                                                                      

Ulf Pedersen (e.f.)
ekspedisjonssjef

Sara Bruvoll                                                                                          avdelingsdirektør

Alle fylkeskommuner

Alle fylkesmannsembetene

Alle landets kommuner

Akademikerne

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidsgiverforeningen for vekstbedriftene

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Attføringsbedriftene i NHO Service

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 

Fellesorganisasjonen (FO)

Finansdepartementet

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)

Helse- og omsorgsdepartementet

Hovedorganisasjonen Virke

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunesektorens organisasjon KS

Kreftforeningen

Landsorganisasjonen i Norge

Næringslivets hovedorganisasjon

Samarbeidsforum for funksjonshemmede (SAFO)

Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge (SF)

Unge funksjonshemmede

Unio

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund