Høyring om heimel i utlendingslova for fengsling i hurtigprosedyresaker

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Justis- og beredskapsdepartementet

Status: Under behandling

Høyringsfrist: 03.10.2015