Høyring om heimel i utlendingslova for fengsling i hurtigprosedyresaker

Status: Under behandling

Høyringsfrist: 03.10.2015