Høyring om heimel i utlendingslova for fengsling i hurtigprosedyresaker

Status: Under behandling

Høyringsfrist: 03.10.2015

Vår ref.: 15/4903

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høyring eit forslag om å innføre eit nytt grunnlag for pågriping og fengsling i lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingslova) § 106.

Forslaget inneber at politiet vil kunne vurdere pågriping og eventuelt be om fengsling av ein utlending som har levert ein asylsøknad som presumptivt er openbert grunnlaus og difor vert handsama i særskilt hurtigprosedyre. Dette viser til den såkalla 48-timarprosedyren, nærare omtalt i avsnitt 2.3 i høyringsnotatet. Etter lovforslaget skal pågriping og fengsling på grunnlag av hurtigprosedyre maksimalt kunne vare i 72 timar. Som for alle andre tvangsmiddel etter utlendingslova, vil det også gjelde vilkår om «tilstrekkelig grunn» og forholdsmessigheit, jf. utlendingslova § 99 første ledd.

Departementet foreslår ei tilsvarande endring i utlendingslova § 105, slik at ein på same grunnlag vil kunne vurdere pålegg om meldeplikt og bestemt opphaldsstad.

Vidare foreslår departementet ei endring i utlendingslova § 106 a første ledd. Her er det lista opp moment det skal leggjast vekt på i vurderinga av om det er fare for at ein utlending vil unndra seg effektuering av eit vedtak. Departementet foreslår at det faktum at utlendingen har fått ein søknad om opphaldsløyve avslått som openbert grunnlaus, skal vere eitt av desse momenta.

Departementet foreslår også ein særskilt prosedyre og særskilte reglar for rettshjelp i aktuelle saker.

Frist for å sende inn høyringssvar er 3. oktober 2015.

Les og svar på høyringa her: www.regjeringen.no/id2426036.

Høyringar er opne, og alle kan sende innspel til oss. Vi ber om at høyringssvar vert levert digitalt ved å bruke skjemaet for høyringssvar på regjeringen.no. 

Ein kan rette spørsmål til seniorrådgjevar Sigurd Bordvik (tlf. 22 24 52 04, e-post sigurd.bordvik@jd.dep.no) eller fagdirektør Kenneth A. Baklund (tlf. 22 24 71 77, e-post kenneth.baklund@jd.dep.no).

 

Med venleg helsing

 

Kenneth A. Baklund (e.f.)
fung. avdelingsdirektør

                                                                                    Sigurd Bordvik
                                                                                    seniorrådgjevar

Primærliste

 

Alle departementene

 

Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)

Barneombudet

Datatilsynet

Domstolsadministrasjonen

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Nasjonalt ID-senter

Norad

Politidirektoratet (POD)

Politiets Sikkerhetstjeneste (PST)

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Språkrådet

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Utlendingsdirektoratet (UDI)

Utlendingsnemnda (UNE)

 

Fylkesmennene

 

Advokatforeningen

Akademikerne

Amnesty International Norge

Antirasistisk Senter

Arbeiderpartiet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Bispedømmene (11 stykker)

Demokratene

Den norske dommerforening

Den norske kirke – Kirkerådet

Det liberale folkepartiet

DROF - Driftsoperatørforum

Fagforbundet

Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid

Flyktninghjelpen

Fremskrittspartiet

Helsingforskomiteen

Hovedorganisasjonen Virke

Human Rights Service (HRS)

Høyre

Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)

Islamsk Råd

Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK)

Juss-Buss

Jussformidlingen

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)

Kontoret for fri rettshjelp

Kristelig Folkeparti

Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)

KUN Senter for kunnskap og likestilling

Kystpartiet

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

Miljøpartiet De grønne

MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner

Norges Juristforbund

Norges Kommunistiske Parti

Norges politilederlag

Norsk Folkehjelp

Norsk Innvandrerforum

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS )

Norsk senter for menneskerettigheter (SMR)

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)

Pensjonistpartiet

Peoplepeace

Politiets Fellesforbund

Politijuristene

PRESS – Redd Barna Ungdom

Redd Barna

Rettspolitisk forening

Røde Kors

Rødt

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)

Seniorsaken

Senterpartiet

SOS Rasisme

Sosialistisk Venstreparti

Stiftelsen barnas rettigheter

Uføre Landsorganisasjon (ULO)

UNHCR Stockholm

Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

Venstre

Vergeforeningen

Virke Hovedorganisasjonen

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)